INFORMACJA OGÓLNA

Osoby uprawnione do emerytury, renty lub renty rodzinnej mogą korzystać z pomocy finansowej z funduszu socjalnego. Pomoc skierowana jest szczególnie do osób:

 • mających trudne warunki materialne,
 • poszkodowanych na skutek klęsk żywiołowych lub zdarzeń losowych,
 • sierot zupełnych,
 • samotnie wychowujących dzieci,
 • ponoszących dodatkowe koszty związane z wychowywaniem dzieci wymagających specjalnej opieki i leczenia.

Środki z funduszu socjalnego mogą być przyznane w formie:

 • zapomogi pieniężne,
 • dopłaty do kosztów leczenia oraz zwrot części kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej,
 • zwrot części kosztów pogrzebu uprawnionego, niezależnie od przysługującego z tego tytułu zasiłku pogrzebowego,
 • dopłaty do kosztów zakwaterowania, wyżywienia i leczenia w sanatoriach lub uzdrowiskach,
 • dopłaty do kosztów wypoczynku indywidualnego i zbiorowego, a także do innych form rekreacji,
 • dopłaty do kosztów zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w postaci obozów i kolonii oraz innych form działalności socjalnej,
 • dopłaty do korzystania z różnych form działalności kulturalno-oświatowej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Obsługę funduszu socjalnego prowadzi Wydział Kadr KW PSP w Olsztynie.

kontakt:
tel. 89 522 95 42, 89 522 95 41

Wnioski można składać osobiście w pok. nr 4 lub przesłać pocztą na adres:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
ul. Niepodległości 16
10-045 Olsztyn

 

 

Więcej o: Regulamin i wnioski dla emerytów/rencistów PSP (mundurowych)

Więcej o: Regulamin i wnioski dla emerytów/rencistów PSP (cywilnych)