21 lutego 2020r. na placu Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie odbył się uroczysty apel zorganizowany w związku z pożegnaniem odchodzącego ze służby na zaopatrzenie emerytalne Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie st. bryg. Andrzeja Górzyńskiego.

W uroczystości udział wzięli m.in.:

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Bogdan Wierzchowski,

Prezydent Miasta Olsztyna Pan Piotr Grzymowicz,

Starosta Olsztyński Pan Andrzej Abako,

Komendanci powiatowi Państwowej Straży Pożarnej województwa warmińsko-mazurskiego, 

Komendant Miejski Policji insp. Piotr Zabuski,

Komendant Straży Miejskiej Jarosław Lipiński,

Dyrektor Aresztu Śledczego w Olsztynie kpt. Gaweł Gałdziński,

Dyrektor Zakładu Karnego w Barczewie ppłk. Marek Kulwicki,

Burmistrz Barczewa Pan Andrzej Maciejewski,

Wójt Gminy Purda Pani Teresa Chrostowska,

Wójt Gminy Dywity Pana Daniel Zadworny,

Powiatowy Inspektor Sanitarny Pani Teresa Parys,

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Pan Marek Myszkowski,

Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Powiatu Olsztyńskiego Pan Zbigniew Załuski,

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Miasta Olsztyn Pan Mieczysław Wójcik,

Dyrektor ZDZiT Pan Marcin Szwarc,

Komendanci Gminni OSP Powiatu Olsztyńskiego,

Kierownicy współpracujących instytucji, 

Przedstawiciele Koła Emerytów Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

Funkcjonariusze i pracownicy cywilni KM PSP w Olsztynie,

Najbliższa Rodzina Zdającego obowiązki służbowe.

W trakcie uroczystości Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie bryg. Sergiusz Dłuski przedstawił wszystkim zgromadzonym przebieg służby odchodzącego komendanta.

Przebieg służby.

 

st. bryg. Andrzej Górzyński podjął służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczynając naukę w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu, którą ukończył w 1992 r., a od 1 sierpnia 1992r. w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie rozpoczął służbę stałą na stanowisku starszego ratownika w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej Nr 1. Kontynuował służbę na stanowiskach dowódcy zastępu, dowódcy sekcji, oficera, zastępcy dowódcy JRG-2 w Olsztynie. W 1998 r. ukończył naukę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa a następnie w roku 2000 podyplomowe studia magisterskie, na kierunku ochrona środowiska w zakresie inżynierii ekologicznej. Z dniem 1 lutego 2007r. powołany na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie. Służbę na tym stanowisku pełnił przez ponad 13 lat. 

 

Przez okres swojej służby otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień, m.in.:

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę – 2013r.,

Srebrną i Brązową Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej – 2014r., 2007r.

Złoty, Srebrny i Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – 2001r., 1996r. 1991r.

Srebrny i Brązowy Medal Za zasługi Dla Obronności Kraju -2012r., 2006r.

 

Bardzo dobrze współpracował z organizacjami społecznymi, czego dowodem było między innymi nadanie w roku 2018 Medalu XXV lecia Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.

 

Na dowód właściwych, partnerskich relacji służbowych, w roku 2012 otrzymał

Medal Zasłużony Dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

 

Regularnie do komendy wpływały podziękowania od instytucji okazujących wyrazy szacunku za okazywana pomoc w zakresie edukacji czy prewencji społecznej.

 

W trakcie służby był wielokrotnie wyróżniany pochwałami i nagrodami swoich i wyższych przełożonych. 

 

Pełniąc służbę w Komendzie Miejskiej st. bryg. Andrzej Górzyński wielokrotnie brał udział w akcjach ratowniczo gaśniczych, wykazując się dużą wiedzą teoretyczną i praktyczną, m.in. przy usuwaniu wycieku amoniaku w Hali produkcyjno-magazynowej Indykpol S.A. w Olsztynie w 2016 r., gaszeniu pożaru fabryki mebli Primavera w Barczewskim Dworze w 2017 r. , gaszeniu pożaru składowiska odpadów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie, czy w ubiegłym roku przy działaniach związanych z wypadkiem autobusu przewożącego dzieci w którym łącznie uczestniczyło 42 osoby, zaangażowany był również w nadzorowanie imprezy masowej - Zlotu 30 lecia Harcerzy ZHR w Rybakach w których wzięło udział około 6 tys. harcerzy.

Społecznie przez okres wielu lat czynnie uczestniczy w działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuławkach, pełniąc funkcję wiceprezesa jednostki. Od 2001 roku sprawuje funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Dywitach.

Pełniąc służbę na dotychczasowych stanowiskach służbowych dał się poznać jako funkcjonariusz umiejący kierować zespołami ludzkimi, tak podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, jak i podczas prac merytorycznych komendy. Ponadto przez ponad 13 lat wykazywał dużą aktywność na płaszczyźnie współpracy z organami władz samorządowych., co przekładało się na coroczne pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych, które wspólnie ze środkami budżetu państwa, w okresie Jego kierownictwa przeznaczane były na nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, modernizacje, termomodernizacje obiektów komendy i strażnic wszystkich JRG, zakup materiałów technicznych, sprzętu ratowniczego, środków ochrony osobistej, gaśniczych i neutralizujących. 

W okresie pełnienia służby był inicjatorem wprowadzania nowych rozwiązań związanych z ochroną przeciwpożarową, bezpieczeństwem i edukacją ludności. W ostatnim okresie bardzo mocno zaangażował się w budowę nowotworzonej sali edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 2 w Olsztynie. Dzięki Jego osobistym staraniom udało się pozyskać na ten cel, poprzez fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 111 tysięcy złotych. 

W codziennej służbie inspirował wiele działań ukierunkowanych w realizację prac związanych z poprawą warunków służby, stawiając na odpowiedni poziom prac a nie bylejakość. Dzięki Pana staraniom a także prawidłową współpracą z samorządem, podległe jednostki PSP i OSP wyposażone są w nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, sprzęt ochrony osobistej oraz systemy zdalnego alarmowania i powiadamiania. Powstałe w komendzie w 2011 roku stanowisko konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych, zapewnia ciągłość działań interwencyjnych OSP. Umożliwia także pogłębianie współpracy operacyjnej z samorządami gminnymi i jednostkami OSP powiatu olsztyńskiego. Jako kolejny przykład można tu wymienić modernizację teletechniczną systemu, niezbędnego do bezpośredniego alarmowania, dysponowania i utrzymywania łączności radiowej  z podległymi zastępami z JRG 1, 2 i 3 oraz jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu olsztyńskiego. Było to możliwe właśnie dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych w wysokości 155 tysięcy złotych. 

 

Po odczytaniu przebiegu służby nastąpiło uroczyste pożegnanie ze sztandarem KM PSP Olsztyn st. bryg. Andrzeja Górzyńskiego i złożenie Warmińsko-Mazurskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu meldunku o zdaniu obowiązków służbowych.

W dalszej części uroczystości głos zabrał st. bryg. Andrzej Górzyński, który w swoim wystąpieniu podziękował za współpracę Warmińsko-Mazurskiemu Komendantowi  Wojewódzkiemu, władzom samorządowym Olsztyna i powiatu olsztyńskiego, kierownikom współpracujących instytucji, strażakom i pracownikom cywilnym KM PSP Olsztyn, a także rodzinie na czele z małżonką.

Swoje słowa uznania za wkład w rozwój krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Olsztyna i powiatu olsztyńskiego przekazali również Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki st. bryg. Bogdan Wierzchowski, Prezydent Olsztyna Pan Piotr Grzymowicz a także starosta powiatu olsztyńskiego Pan Andrzej Abako. W swoich wystąpieniach goście podkreślali w szczególności wysoki poziom współpracy, merytoryczność Komendanta i wielkie zaangażowanie w realizację zadań na rzecz lokalnego społeczeństwa.

Po objęciu stanowiska Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie st. bryg Andrzej Górzyński przez ponad trzynaście lat urzędowania zrealizował szereg inwestycji związanych z rozbudową i modernizacją obiektów komendy. W trakcie służby doprowadził do termomodernizacji budynku głównego KM PSP w Olsztynie, a także trzech jednostek ratowniczo-gaśniczych.  Aktywnie zabiegał o pozyskanie środków na zakupy pojazdów i sprzętu pożarniczego wykorzystując zarówno dofinansowanie z budżetu państwa jak i środki unijne. Dzięki temu udało się zakupić nowe pojazdy ratowniczo-gaśnicze i doprowadzić do wymiany szeregu pojazdów w KM PSP Olsztyn.

Wspierał działania mające na celu pozyskiwania środków na zakup pojazdów pożarniczych przez samorządy, w tym okresie, tylko z udziałem środków unijnych, OSP zakupiło łącznie 39 samochodów ratowniczo – gaśniczych.

W czasie uroczystej zbiórki płynęły słowa uznania oraz podziękowania za okres służby.
Do podarunków dołączono życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Przez wiele lat współpracy st.bryg. Andrzej Górzyński był naszym Przełożonym a przy tym dobrym kolegą, strażakiem prawdziwym, z duszą i charyzmą pożarniczą, sprawiedliwym człowiekiem. Wychował wielu młodych ludzi, którzy będą dalej przyczyniać się do rozwoju naszej formacji. Jesteśmy przeświadczeni, że przekazany nam autorytet do roty strażackiego Ślubowania i szacunek do Munduru, będziemy nadal pielęgnować i zapoznawać z nim wszystkich tych, którzy przyjdą po Pana odejściu a o osiągniętym przez lata pełnionej służby Pana dorobku będziemy zawsze pamiętać.

Życzymy wszystkiego co najlepsze,  nade wszystko zdrowia oraz wszelkiej pomyślności poza służbą w Państwowej Straży Pożarnej.

Funkcjonariusze i Pracownicy Cywilni KM PSP Olsztyn.

Od dnia 22 lutego 2020 r., Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie bryg. Sergiuszowi Dłuskiemu dotychczasowemu Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie.

 

st. kpt. Łukasz Jasiński

bryg. Sławomir Filipowicz