„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” to kampania informacyjna Państwowej Straży Pożarnej, której celem jest podnieść świadomość społeczeństwa w zakresie toksycznych właściwości tlenku węgla, powstającego w wyniku spalania w niedoborze tlenu. W trosce o  bezpieczeństwo mieszkańców miasta kolejny raz do akcji przyłączył się Pan Burmistrz Giżycka Karol Iwaszkiewicz oraz Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej Pani Ewa Ostrowska przekazując na ręce Komendanta Powiatowego PSP
bryg. Jacka Baczewskiego 9 czujników dymu i tlenku węgla.  Urządzenia te po zamontowaniu i uruchomieniu w sposób ciągły monitorują obecność toksycznych substancji w pomieszczeniach, a w przypadku ich wykrycia generują sygnał akustyczny i optyczny, który pozwoli zaalarmować mieszkańców o zagrożeniu.

Przypominamy

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:
•    bezwonny,
•    bezbarwny,
•    pozbawiony smaku.
Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.
Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla? Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:
•    nieszczelności,
•    braku konserwacji, w tym czyszczenia,
•    wad konstrukcyjnych,
•    niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.
PRZYPOMINAMY! Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
•    cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
•    dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
•    co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
•    co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.
Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
RADZIMY! Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
1.    Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
2.    Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
3.    Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
4.    Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
5.    W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.
Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla. W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Opracował. kpt. Pupek Mateusz