11 lipca 2019 r. zgodnie z zaleceniami Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz „wytycznymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla harcerskich obozów pod namiotami” funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Nidzicy wizytowali obóz harcerski zlokalizowany na terenach leśnych w pobliżu jeziora Zawady w gm. Janowo. 

W trakcie wizytacji strażacy sprawdzili kompletność dokumentacji niezbędnej do prowadzenia obozu, prawidłowość oznakowania kierunków ewakuacji, zbiórki do ewakuacji, miejsc lokalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego, miejsc wyznaczonych do palenia ognisk oraz miejsc lokalizacji butli z gazem. W trakcie odwiedzin w 5 podobozach sprawdzano wiedzę uczestników w zakresie ochrony przeciwpożarowej jak również zachowania w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk meteorologicznych i pożaru. Sprawdzono ponadto warunki lokalizacji podobozów, ich stan techniczny i wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy. 
Na zakończenie wizytacji przeprowadzono praktyczne sprawdzenie ewakuacji i przeprowadzono pogadankę na temat bezpiecznych zachowań. Harcerze spisali się na medal, ewakuacja przebiegła prawidłowo. Wizytację prowadzono w asyście Policji, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno -  Epidemiologicznej oraz przedstawiciela Urzędu Gminy Janowo.

Informacja: bryg.Marek Augustynowicz

Zdjęcia: asp.Piotr Zakrzewski/bryg.Marek Augustynowicz