7 lutego br. o godz. 10: 00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie odbyła się coroczna narada podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie w roku 2018.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie bryg. Robert Fliciński, Wicestarosta Starosta Iławski Marek Polański, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin powiatu oraz szefowie zaprzyjaźnionych służb i instytucji współpracujących, na co dzień z Komendą Powiatową PSP w Iławie. W odprawie wzięli udział również funkcjonariusze iławskiej straży pożarnej.

Po przywitaniu gości Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Iławie bryg. Piotr Wlazłowski podsumował stan bezpieczeństwa powiatu, omówił działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz przybliżył najważniejsze zadania zrealizowane w minionym roku.

W roku 2018 na terenie powiatu iławskiego odnotowano 968 zdarzeń, w stosunku do roku 2018 jest to o 79 zdarzeń mniej. W rozbiciu na rodzaj zdarzeń liczba interwencji prezentuje się następująco:

  • Pożary – 309
  • Miejscowe zagrożenia – 532
  • Alarmy fałszywe – 127

Szefowie Państwowej Straży Pożarnej szczególną uwagę zwracają na jak najszybsze docieranie ze skuteczną pomocą do jak największej ilości zdarzeń niebezpiecznych. Iławscy strażacy docierają w czasie krótszym, niż 15 minut do ponad 94% przypadków na terenie całego powiatu.

Jak podkreślił w swoim wystąpieniu Komendant Wojewódzki, aby sprawnie i skutecznie prowadzić działania ratowniczo - gaśnicze strażacy muszą być wyposażeni w najlepszy sprzęt. Poinformował również o szeregu projektów dotyczących zakupu i wymiany pojazdów i sprzętu, w których ujęta została Komenda w Iławie. 

Główny nacisk położony jest na zwiększenie bezpieczeństwa strażaków, m.in. poprzez wyposażanie ich w coraz lepsze sprzęt ochronny, w tym w szczególności ubrania specjalne, w które iławscy strażacy zostali częściowo wyposażeni w ubiegłym roku. Iławska komenda w roku ubiegłym otrzymała nowy ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy, pralnicę do ubrań specjalnych oraz szereg innych urządzeń i sprzętu poprawiających efektywność działań ratowniczych i ułatwiających pracę strażaków.

Ważnym zrealizowanym zadaniem była modernizacja systemu awaryjnego zasilana energetycznego obiektu komendy na wypadek zaniku prądu.

Brygadier Wlazłowski przedstawił również szereg potrzeb i planów na kolejne lata akcentując w szczególności konieczność dalszej wymiany wyeksploatowanych pojazdów i sprzętu, modernizację systemu łączności radiowej oraz jako priorytetowy punkt przeprowadzenie termomodernizacji całego obiektu iławskiej strażnicy 

Opracował/Zdjęcia: kpt. Krzysztof Rutkowski – KP PSP w Iławie