5 lutego 2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi odbyła się odprawa podsumowująca działalność w 2018 roku. 

Z tej okazji naszą komendę odwiedzili znamienici goście, a wśród nich: 

- st. bryg. Michał Kamieniecki – Z-ca Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, 

- Pani Marzanna Wardziejewska – Starosta Gołdapski,

- Pan Andrzej Ciołek - Wicestarosta Gołdapski,

- Pan Jacek Morzy – Zastępca Burmistrza Gołdapi,

- Pan Ryszard Zieliński – Wójt Gminy Dubeninki.

Komendant Powiatowy PSP w Gołdapi bryg. Wojciech Szczepanik przywitał zaproszonych gości, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych komendy, media oraz podziękował za pracę na rzecz komendy i pomoc okazywaną gołdapskim strażakom, następnie przedstawił krótką prezentację multimedialną dotyczącą działalności KP PSP w Gołdapi w 2018 roku. Podczas prezentacji zwrócono szczególną uwagę na działalność interwencyjną. Statystyki pokazują, że ilość interwencji 

w 2018 roku nieznacznie wzrosła w stosunku do 2017 roku. W roku 2018 odnotowaliśmy 513 zdarzenia. W porównaniu do 2017 roku (505 zdarzeń) liczba ogółu interwencji wzrosła o 8. Na szczególną uwagę zasługuje współpraca z OSP podczas zdarzeń. Statystyka pokazuje, że w 56% interwencji funkcjonariusze KP PSP w Gołdapi prowadzą działania samodzielnie, w 14% wspólnie z OSP, a w kolejnych 30 % samodzielne działania podejmują druhowie OSP.

Niesienie pomocy społeczeństwu to priorytet w naszej działalności, jednakże nie należy zapominać
o innych bardzo ważnych aspektach służby jakim są ćwiczenia oraz sport. Ponadto funkcjonariusze gołdapskiej komendy włączają się w działalności charytatywną. Rokrocznie uczestniczymy w akcji „Szlachetna Paczka” wspierając najbardziej potrzebujące rodziny naszego powiatu.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy podziękowali za wkład w zapewnienie bezpieczeństwa obywateli z terenu powiatu gołdapskiego jak i całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Opracowanie: st. kpt. Kamil Pawlukanis,

Zdjęcia: str. Wojciech Szymański,