19 lutego 2018 r. pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Węgorzewie podsumowali swoją działalność w roku 2017.

116 pożarów, 510 miejscowych zagrożeń i 13 alarmów fałszywych, to bilans działań ratowniczo-gaśniczych węgorzewskich strażaków w 2017 r. Rok pracy podsumował Komendant Powiatowy PSP w Węgorzewie –   mł. bryg. Paweł Mickiewicz. W porównaniu z rokiem 2016 nastąpił wzrost liczby zdarzeń o 48. Jeżeli chodzi o pożary nastąpił spadek o 24, odnośnie miejscowych zagrożeń zanotowano wzrost o 85 i spadek alarmów fałszywych o 7. W formie prezentacji multimedialnej komendant powiatowy przedstawił zadania zrealizowane przez poszczególne komórki komendy. Mówił także o zadaniach stojących przed strażakami w roku 2018. W naradzie, oprócz pracowników komendy, uczestniczyli: Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki PSP - st. bryg. mgr inż. Bogdan Wierzchowski, Starosta Powiatu Węgorzewskiego – Halina Faj, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu węgorzewskiego – Pan Adam Roczniak, Burmistrz Węgorzewa – Krzysztof Piwowarczyk, Zastępca Dowódcy 11 Mazurskiego Pułku Artylerii - ppłk Krzysztof Malankiewicz, Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Węgorzewie - mjr. Marcin Sobolewski, P. o. Komendanta Powiatowego Policji - kom. Piotr Wysocki,  Komendant Wojskowej Straży Pożarnej mł. chor. Zbigniew Romanowski, Komendant Straży Miejskiej w Węgorzewie - Mirosław Staszewski oraz wójtowie gmin ościennych w osobach Pana Bohdana Mohyły i Pana  Józefa Markiewicza. Po obejrzeniu prezentacji głos zabrał Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki PSP - st. bryg. mgr inż. Bogdan Wierzchowski, który podziękował pracownikom węgorzewskiej komendy za wkład pracy w funkcjonowanie tutejszej komendy.  Następnie głos zabierali zaproszeni goście gratulując węgorzewskim strażakom wysokiego poziomu wyszkolenia, poświęcenia i zaangażowania podczas działań ratowniczo –gaśniczych życząc jednocześnie aby niedawno rozpoczęty rok nie był gorszy od poprzedniego.

Tekst i zdj: st. asp. Tomasz Grunwald