3 marca 2017 r. pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Węgorzewie podsumowali swoją działalność za rok 2016. 145 pożary, 354 miejscowych zagrożeń i 19 alarmów fałszywych, to bilans działań ratowniczo-gaśniczych węgorzewskich strażaków w 2016 r.

Rok pracy podsumował Komendant Powiatowy PSP w Węgorzewie – mł. bryg. Paweł Mickiewicz. W porównaniu z rokiem 2015 nastąpił wzrost liczby zdarzeń o 67. Jeżeli chodzi o pożary nastąpił spadek o 5, odnośnie miejscowych zagrożeń zanotowano wzrost o 71 i wzrost alarmów fałszywych o 1. W formie prezentacji multimedialnej komendant powiatowy przedstawił zadania zrealizowane przez poszczególne komórki komendy. Mówił także o zadaniach stojących przed strażakami w roku 2017. W naradzie, oprócz pracowników komendy, uczestniczyli: Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki PSP - st. bryg. mgr inż. Mirosław Hołubowicz, Starosta Powiatu Węgorzewskiego – Halina Faj, Zastępca Burmistrza Węgorzewa – Andrzej Lachowicz, Zastępca Dowódcy 11 Mazurskiego Pułku Artylerii - ppłk Krzysztof Brodecki, Komendant Placówki Straży Granicznej w Węgorzewie - ppłk. Paweł Pawlica, Komendant Powiatowy Policji - insp. Kazimierz Surowiec, Szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Olsztynie - ppłk Zbigniew Jackowski,  Komendant Wojskowej Straży Pożarnej mł. chor. Zbigniew Romanowski, Komendant Straży Miejskiej w Węgorzewie - Mirosław Staszewski oraz wójtowie gmin ościennych w osobach Pana Bohdana Mohyły i Pana  Józefa Markiewicza. Po obejrzeniu prezentacji nastąpiło podpisanie porozumienia w sprawie włączenia Wojskowej Straży Pożarnej 11 Mazurskiego Pułku Artylerii Garnizonu  Węgorzewo do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego. Po podpisaniu porozumienia głos zabrał Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki PSP - st. bryg. mgr inż. Mirosław Hołubowicz, który podziękował pracownikom węgorzewskiej komendy za wkład pracy w funkcjonowanie tutejszej komendy.  Następnie głos zabierali zaproszeni goście gratulując węgorzewskim strażakom wysokiego poziomu wyszkolenia, poświęcenia i zaangażowania podczas działań ratowniczo –gaśniczych życząc jednocześnie aby niedawno rozpoczęty rok nie był gorszy od poprzedniego.