15 lutego br. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie odbyła się coroczna narada podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie w roku 2016.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie bryg. Robert Fliciński, przedstawiciel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Krzysztof Marciniak, Starosta Iławski Marek Polański, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin powiatu oraz szefowie zaprzyjaźnionych służb i instytucji współpracujących, na co dzień z Komendą Powiatową PSP w Iławie. W odprawie wzięli udział również funkcjonariusze iławskiej straży pożarnej.

Po przywitaniu gości Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Iławie st. bryg. Maciej Jasiński podsumował stan bezpieczeństwa powiatu, omówił działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz przybliżył najważniejsze zadania zrealizowane w minionym roku. Działalność operacyjną i zagadnienia szkoleniowe podsumował Zastępca Komendanta Powiatowego mł. bryg. Krzysztof Tomanek.

W roku 2016 iławscy strażacy wyjeżdżali do 1037 zdarzeń na terenie powiatu, w tym:

  • 279  razy do pożarów (26,90 % ogólnej liczby zdarzeń),
  • 699  razy do miejscowych zagrożeń (67,40 %),
  • 59 razy do alarmów fałszywych (5,70 %).

Ilość zdarzeń zarejestrowanych w 2016 roku na terenie powiatu iławskiego wzrosła
o ponad 19 % w porównaniu z rokiem 2015.

Szefowie Państwowej Straży Pożarnej szczególną uwagę zwracają na jak najszybsze docieranie ze skuteczną pomocą do jak największej ilości zdarzeń niebezpiecznych. Iławscy strażacy docierają w czasie krótszym, niż 15 minut do ponad 95% przypadków na terenie całego powiatu, co również stanowi pozytywny wzrost w stosunku do roku ubiegłego.

Jednym z punktów środowej prezentacji była statystyka i charakterystyka działań iławskich strażaków w roku ubiegłym. Jak podkreślił w swoim wystąpieniu Komendant Wojewódzki, aby sprawnie i skutecznie prowadzić działania ratowniczo - gaśnicze strażacy muszą być wyposażeni w najlepszy sprzęt. Poinformował również o szeregu projektów dotyczących zakupu pojazdów i sprzętu, w których ujęta została Komenda w Iławie. 

Spotkanie miało również na celu przedstawienie zadań i planów, jakie przyjęto
do realizacji na rok 2017 i lata następne. Główny nacisk położony jest na zwiększenie bezpieczeństwa strażaków, m.in. poprzez wyposażanie ich w coraz lepsze sprzęt ochronny,
w tym w szczególności ubrania specjalne. Do ważniejszy sprawozdań z działań komendy należy zaliczyć rozpoczęty w roku ubiegłym nadzór nad realizacja dofinansowań dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu, co umożliwiło wraz we współudziale samorządów gminnych wyposażyć strażaków ochotników w nowoczesny sprzęt wart setki tysięcy złotych.   Omówione zostały także zadania i plany dotyczące rozwoju sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz dalszego programu doposażenia jednostek ochotniczych straży na terenie powiatu iławskiego.

Jako priorytet zadań bryg. Jasiński wskazał realizacje projektu termomodernizacji obiektów iławskiej straży.

Tekst i zdjęcia: Oficer Prasowy KP PSP w Iławie kpt. Krzysztof Rutkowski.