Podsumowanie działalności Komendy Powiatowej PSP

w Nowym Mieście Lub. - 2012

8 lutego br. w siedzibie nowomiejskiej Komendy odbyła się narada roczna podsumowująca działalność i realizację zadań służbowych w roku 2012. Na spotkanie przyjęli zaproszenie: Starosta Nowomiejski - Pani Ewa Dembek, Burmistrz Nowego Miasta Lub. - Józef Blank, wójtowie gmin powiatu nowomiejskiego, komendant powiatowy policji, przedstawiciele lokalnych mediów.

Komendę Wojewódzką PSP w Olsztynie reprezentował st. bryg. Mirosław Rutecki -Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Komendant powiatowy podsumował realizację zadań ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa za rok 2012. Z części dotyczące statystyki zdarzeń wynika, że w roku 2012 mieliśmy na terenie powiatu 529 zdarzeń, tj. o niecały 1 % więcej niż w roku 2011.

W tym czasie zanotowaliśmy 131 pożarów (więcej o 14 % niż w roku 2011), 386 miejscowych zagrożeń (mniej o 3 % niż w roku 2011) oraz 12 alarmów fałszywych (mniej o 16 % ).

Pomimo spadku ilości miejscowych zagrożeń, i wzrostu ilości pożarów, był to rok, w którym zanotowaliśmy sporą ilość poszkodowanych i ofiar śmiertelnych. W roku 2012 w zdarzeniach różnego typu śmierć poniosło 13 osób, a 109 zostało poszkodowanych (w tym 8 dzieci). W roku 2012 wypadkowi nie uległ żaden strażak-ratownika.

W zakresie zadań prewencyjnych Komenda realizowała przez cały rok akcję edukacyjno-informacyjną dotyczącą realnych zagrożeń oraz sposobów ich zapobiegania. Realizowaliśmy miedzy innymi akcje:

 • Wiosenne wypalanie traw,
 • Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży,
 • Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach,
 • Zagrożenia okresu grzewczego i tlenek węgla,
 • „NIE dla czadu,
 • Bezpieczna zima.

W minionym roku komenda wzbogaciła się miedzy innymi o:

 • umundurowanie wyjściowe i służbowe (o wartości 14 tys. zł),
 • umundurowanie specjalne (o wartości) 19 tys. zł.

Dzięki wsparciu samorządów gminnych możliwa była realizacja zakupu:

 • masek do aparatów powietrznych,
 • butli kompozytowych do aparatów,
 • pirometru.

Z KW PSP w Olsztynie pozyskaliśmy:

 • 5 ubrań specjalnych,
 • 10 par rękawic specjalnych,
 • 6 hełmów pożarniczych,
 • 2 ubrania gazoszczelne.

Również ochotnicze straże pożarne włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego mogą uznać mijający rok za udany. 10 jednostek włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego otrzymało z dotacji z budżetu państwa prawie ćwierć miliona złotych na zakupy sprzętowe. W latach poprzednich dotacja zawsze wahała się w granicach 45-55 tys. zł na powiat.

Za te środki dofinansowany został zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Marzęcice oraz 1, tzw. ciężkiego zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego, 1 agregatu oddymiającego, 1 aparatu ochrony dróg oddechowych i 3 radiotelefonów nasobnych, noszy typu deska do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, zabezpieczenia poduszek powietrznych, ubrań ochronnych, hełmów pożarniczych, sprzętu i armatury wodnej.

Komendant powiatowy przedstawił również zadania, które będą realizowane w roku bieżącym. W danych finansowych wynika, że nie będzie to rok łatwy dla funkcjonowania komendy. Najważniejsze kluczowe zadania do realizacji w roku bieżącym to:

 • dalszy rozwój i umacnianie systemu ratowniczego powiatu,
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego: powiatu, miasta i gmin a także z policją, pomocą doraźną, inspekcją weterynaryjną, nadzorem budowlanym, inspekcją sanitarną itd.,
 • umacnianie współdziałania z ogniwami ZOSP RP wszystkich szczebli,
 • dbałość o bezpieczeństwo prowadzonych działań ratowniczych,
 • uczestnictwo w systemie zarządzania kryzysowego na szczeblu powiatu,
 • wzmocnienie bazy pojazdów ratowniczo–gaśniczych,
 • zakończenie termoizolacji budynku komendy.

Po wystąpieniu komendanta, głos w dyskusji kolejno zajmowali zastępca komendanta wojewódzkiego, Starosta Nowomiejski, komendant powiatowy policji oraz burmistrz i wójtowie gmin. Wszyscy podkreślali konieczność dalszego doskonalenia współpracy pomiędzy PSP a OSP z terenu powiatu.

(tekst: asp. sztab. Michał Błaszkowski, zdjęcia: KP PSP NML)

{gallery}Powiaty2012/NML{/gallery}