W dniach 2 i 4 marca br. w Komendzie Powiatowej PSP w Iławie odbył się nabór do służby. Kandydaci wyłonieni zostali spośród osób, które złożyły podanie wraz z wymaganym kompletem dokumentacji przedstawionej w ogłoszeniu. Ogłoszenie o naborze umieszczono na stronach internetowych Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie, Komendy Powiatowej PSP w Iławie oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie i jego filiach. Warunki stawiane w ogłoszeniu spełniło 46 kandydatów. Do pierwszego etapu naboru (test sprawności fizycznej) przystąpiły 42 osoby. Pierwszego dnia kandydaci raz jeszcze zostali zapoznani z warunkami, jakie należy spełnić, aby zostać przyjętym do służby w PSP. Następnie wylosowali numery startowe, którymi posługiwali się podczas całego procesu rekrutacji. Kandydatów podzielono na 4 grupy, w których przystępowali do zaliczania kolejnych konkurencji przewidzianych do przeprowadzenia podczas testu sprawności fizycznej, czyli podciąganie na drążku, bieg na 50 i 1000 metrów. Po zakończeniu tego etapu naboru okazało się, że kryteria zaliczenia testu sprawności fizycznej spełniło 15 kandydatów. Podczas kolejnego etapu naboru, w dniu 4 marca w pracach komisji brała udział Pani Maja Hain – psycholog w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Ten etap „selekcji” kandydaci rozpoczęli od napisania testu z wiedzy ogólnej. Po krótkiej przerwie ogłoszone zostały wyniki testu oraz ustalone godziny stawiania się kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną przed komisją rekrutacyjną. Podczas rozmowy kandydaci prezentowali swoja sylwetkę, osiągnięcia i dotychczasowe sukcesy. Odpowiadali także na niejednokrotnie bardzo trudne pytania zadawane przez członków komisji, podlegając jej ocenie. Wszystkie punkty uzyskane przez kandydatów podczas kolejnych etapów naboru, tj. za test sprawności fizycznej, test wiedzy ogólnej, ocena wynikająca z rozmowy kwalifikacyjnej oraz uprawnienia zgodne z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze do służby, zostały zliczone. Wyniki naboru przekazano Komendantowi Powiatowemu PSP w Iławie ze wskazaniem kandydatów, którzy okazali się najlepsi podczas I oraz II etapu naboru. Ostateczną decyzję o wyborze kandydatów do III etapu naboru podjął Komendant Powiatowy PSP w Iławie – bryg. mgr inż. Maciej Jasiński. Wyłoniono trzech kandydatów, którzy staną przed Wojewódzką Komisją Lekarską MSWiA w Olsztynie, po uprzednim wykonaniu badań psychologicznych i zdrowotnych, która określi ich przydatność do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Pracę komisji rekrutacyjnej obserwował przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego w Olsztynie - st. kpt. Robert Fliciński./mł. bryg. Tomasz Michalski – rzecznik prasowy KP PSP w Iławie/.