W dniu 26 lutego b. r. odbyło się spotkanie przedstawicieli służb ratowniczych Polski i Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Tematem spotkania była wspólna realizacja projektu p.n. „Na Straży” , którego realizację zaplanowano na okres od marca do października 2010 r. Projekt, którego wartość oszacowano na 35.200 euro współfinansowany jest w 85% w ramach Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych, Norweskiego Mechanizmu Finansowego.Celem projektu jest wzmocnienie współpracy transgranicznej służb ratowniczych regionów: warmińsko-mazurskiego i pomorskiego (po stronie polskiej), oraz Litwy i Obwodu Kaliningradzkiego FR, poprzez podniesienie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za kontakty zewnętrzne w tych służbach oraz powołanie grupy roboczej działającej na rzecz w/w regionów. Głównymi działaniami podejmowanymi w ramach projektu będą: 1. Szkolenia – skierowane do kierowników jednostek organizacyjnych, oraz osób wyznaczonych w poszczególnych jednostkach do kontaktów zewnętrznych (75 osób). 2. Powołanie grupy roboczej - działającej na rzecz regionów: warmińsko-mazurskiego i pomorskiego (po stronie polskiej), oraz Litwy i Obwodu Kaliningradzkiego FR (której zadaniem będzie m.in. opracowanie koncepcji dwóch kolejnych projektów transgranicznych współfinansowanych ze środków UE). 3. Kursy językowe dla uczestników projektu.W ramach projektu zaplanowano także: wizyty studyjne w Kłajpedzie (Litwa), Kaliningradze (Rosja) oraz Olsztynie, a także wydanie wspólnego folderu informacyjnego.W spotkaniu uczestniczyli: Szef Zarządu Głównego Ministerstwa FR ds. Obrony Cywilnej, Sytuacji Nadzwyczajnych i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Obwodzie Kaliningradzkim – gen. Jurij Czinczukow oraz Szef Wydziału Współpracy Międzynarodowej MCzS Rosji w Obwodzie Kaliningradzkim – Anatolij Afanasiewicz Szatow, Z-ca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej - st. bryg. Piotr Kwiatkowski, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie - bryg. Jan Słupski wraz z zastępcą – st. bryg. Mariuszem Mierzejewskim , a także Kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie./tekst: Radosław Nowosielski; foto: Ryszard Ołów/.