10 października 2018 r., w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybnie odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom OSP z Gminy Rybno sprzętu ratowniczego zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości.


Przekazania sprzętu ratowniczego, zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, dokonał Wójt Gminy Rybno, Pan Tomasz Węgrzynowski, w obecności Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. bryg. Bogdana Wierzchowskiego oraz Zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, bryg. Roberta Flicińskiego i Komendanta Powiatowego PSP w Działdowie, bryg. Jana Florka.

Zadanie było realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa oraz w 1% ze środków budżetu gminy.

W ramach zadania zakupiono m.in. 6 Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych (AED), zestaw ratownictwa medycznego, pilarki spalinowe i rozbudowany zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych.

W najbliższym czasie będą odbywać się kolejne przekazywania sprzętu zakupionego w ramach wspomnianego zadania. Województwo warmińsko-mazurskie z Ministerstwa Sprawiedliwości na ten cel otrzymało kwotę 4 300 000 zł.

 

/opracowanie: Justyna Kornatowicz – KW PSP w Olsztynie, zdjęcia: Michał Cieciński – Urząd Gminy Rybno/