Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” wprowadzonego Uchwałą Nr 94/18/2004 Prezydium ZG ZOSP RP z dnia 16 grudnia oraz planem działalności Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie eliminacje wojewódzkie w/w turnieju odbędą się w III dekadzie kwietnia 2010 w Kętrzynie.

W eliminacjach wojewódzkich uczestniczyć będą laureaci, którzy w eliminacjach powiatowych zajęli pierwsze miejsca w trzech grupach wiekowych (tj. uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół gimnazjalnych i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych). W przypadku, gdy któryś ze zdobywców pierwszych miejsc w eliminacjach powiatowych z przyczyn losowych nie może wziąć udziału w finale wojewódzkim, prawo startu przysługuje zdobywcom dalszych miejsc.

W związku z powyższym należy zorganizować najpóźniej do 31 marca br. eliminacje środowiskowe (szczebel: OSP, wieś, szkoła) oraz gminne i powiatowe.

Dokumentację z eliminacji powiatowych w 2010r. (protokoły jury, informacje o przebiegu eliminacji, karty uczestników) prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 9 kwietnia do Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie.

Szczegółowe informacje dot. OTWP (regulamin, wzory druków do pobrania) znajdują się tutaj.