Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie informuje, że w bieżącym roku wnioski na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania należy składać do 5 lutego.

Wniosek powinien zawierać dokładne dane wnioskującej OSP (nazwa OSP, gmina, powiat, adres, telefon kontaktowy, NIP), rodzaj i ilość sprzętu lub umundurowania oraz w przypadku umundurowania rozmiary. Wniosek powinien być potwierdzony pieczątką OSP i podpisem prezesa OSP oraz posiadać pozytywną opinię zarządu oddziału gminnego i powiatowego. Na wniosku należy również podać płatnika (OSP, Urząd Gminy lub inną instytucję), który zobowiązuje się do pokrycia kosztów przekraczających przyznane dofinansowanie, a wymieniony płatnik powinien to potwierdzić swoją pieczątką oraz podpisem.

Wszystkie jednostki OSP wnioskujące o dofinansowanie powinny być wprowadzone drogą elektroniczną do „Systemu OSP” oraz posiadać NIP.

Wnioski OSP nie wprowadzonych do „Systemu OSP”, bez aktualnego numeru NIP jednostki OSP lub nie posiadające potwierdzenia płatnika (pieczęć i podpis) a także złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informujemy również, że środki zgromadzone z 1% podatku na rzecz OPP z przeznaczeniem dla jednostek OSP należy wykorzystać do końca marca b.r., po tym terminie niewykorzystane środki zostaną do dyspozycji OW ZOSP RP w Olsztynie.

 

Ponadto, uchwałą ZOW ZOSP RP w Olsztynie nr 12/VI/2009 z dn. 22.12.2009r. zmianie uległa wysokość wpłat na Fundusz Pomocy Wzajemnej. Od dnia 1 stycznia 2010r. wynosi ona 10 zł. od jednostki na rok.