W dniach od 5 do 9 grudnia 2016 r. w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie odbyło się „Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym”. W szkoleniu wzięło udział 19 strażaków z trzech specjalistycznych grup ratownictwa chemicznego Olsztyn, Elbląg Ełk. Szczególną uwagę w ramach szkolenia zwrócono na część ćwiczebną dotyczącą współdziałania z poszczególnymi służbami i inspekcjami. Kadrę szkoleniową stanowili eksperci w swoich dziedzinach. Szkolenie umożliwiło spełnienie wymagań w zakresie wyszkolenia, a tym samym zapewnienie grupom ratownictwa chemiczno-ekologicznego pełnej gotowości operacyjnej. 

W zakresie zagrożeń biologicznych Pani lek. wet. Dorota Daniluk z Wojewódzkiej Inspekcji Weterynaryjnej przedstawiła zagrożenia wywoływane przez choroby zwierząt oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia ogniska choroby zakaźnej zwierząt. W ramach ćwiczeń praktycznych wykonano śluzy dezynfekcyjne i maty dezynfekcyjne.

W zakresie zagrożeń biologicznych Pani Małgorzata Stempniewska z Laboratorium Epidemiologicznego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej poprowadziła wykłady w zakresie czynników biologicznych oraz wykonała pokaz pobierania próbek do badań biologicznych. Ratownicy wykonali ćwiczenia w zakresie pobierania prób za pomocą testów biologicznych i płytek z pożywką. Omówiono i przećwiczono sposób dezynfekcji ratowników i pomieszczeń.

W zakresie zagrożeń biologicznych zajęcia przeprowadziła Pani Wiesława Korejwo i Pani Agnieszka Wabik z Zakładu Higieny Radiacyjnej WSSE Olsztyn. Przeprowadzono wykłady w zakresie zagrożeń radiologicznych oraz ćwiczenia na źródłach promieniowania alfa i gama o niskiej aktywności źródła. Ratownicy mieli okazję sprawdzić sprawność i skuteczność swoich urządzeń pomiarowych do pomiaru promieniowania jonizującego.

W zakresie zagrożeń chemicznych zajęcia przeprowadziła Pani dr Stanisława Koronkiewicz z Katedry Chemii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Na ćwiczeniach przeprowadzone zostały testy ubrań ochronnych przeciwchemicznych z użyciem stężonych kwasów. Pani doktor przedstawiła szczegółowo właściwości chemiczne materiałów, z których wykonane są ubrania oraz omówiła właściwości fizykochemiczne wybranych substancji chemicznych znajdujących się na terenie województwa.

Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie przeprowadzili zajęcia w zakresie zagrożeń powodowanych przez materiały i urządzenia wybuchowe, również w przypadku zdarzeń mających znamiona aktu terrorystycznego. W ramach ćwiczeń przebadano materiały wybuchowe dostępnym sprzętem pomiarowym. Urządzenia wykazały wysoką skuteczność pomiarową w tym zakresie.

W ostatnim dniu szkolenia Państwowy Inspektor Sanitarny MSW Pani Ania Rostek przypomniała zasady działań w przypadku zagrożenia biologicznego oraz w przypadku przesyłki niezidentyfikowanej. Po części teoretycznej przeprowadzono ćwiczenia w zakresie zagrożeń biologicznych i radiologicznych z udziałem inspektorów.  Szczególną uwagę podczas działań zwracano na bezpieczeństwo i skuteczność ratowników. Materiały ze szkolenia dostępne są na serwerze KW PSP Olsztyn.

/Sporządził mł. bryg. Jarosław Skalski - KW PSP w Olsztynie/