W dniu 12 listopada br. w ośrodku szkolenia KW PSP w Olsztynie odbyło się podsumowanie ćwiczeń krajowych pod kryptonimem  „MAZURY 2015”. W podsumowaniu uczestniczyli przedstawiciele KG PSP w Warszawie, członkowie zespołu rozjemców ćwiczeń (specjaliści branżowi z całego kraju), organizatorzy ćwiczeń, dowództwo poszczególnych modułów do gaszenia pożarów lasów z ziemi (GFFFV Białystok, GFFFV Kraków i GFFFV Olsztyn) oraz przedstawiciele KW PSP w Gdańsku i KW PSP w Toruniu, którzy podczas ćwiczeń organizowali pracę w sztabach OSOCC i LEMA.

Podsumowanie rozpoczął, przedłożeniem syntetycznej informacji dot. organizacji i przebiegu ćwiczeń,  Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – bryg. Michał Kamieniecki. Główne problemy dotyczące organizacji i przebiegu ćwiczenia zawarte w „Ankietach oceny organizacji ćwiczeń” przedstawili Zastepca Dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności - bryg. Mariusz Feltynowski. Uwagi mające charakter ogólny (dotyczące wszystkich uczestników ćwiczenia) w poszczególnych zakresach przedstawione zostały przez kolejnych członków zespołu rozjemców.

Uwagi szczegółowe, spostrzeżenia i wnioski zostały omówione i przedyskutowane w ramach utworzonych doraźnie 2. grup warsztatowych. Jedna z grup omawiała przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń dla modułów ratowniczych od strony technicznej, druga grupa zajęła się praktycznymi aspektami prowadzenia działań ratowniczych modułów gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów.

Owocem pracy obu grup było sprecyzowanie szeregu wniosków i rekomendacji w przedmiotowych zakresach, które zostały wyartykułowane na zakończenie spotkania.

/opracował: mł.bryg.Przemysław Lech, zdjęcia:mł.bryg.Krzysztof Pardo/