W dniu 25.06.2015 r. na placu jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i strażaków z Komend Wojewódzkiej i Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. W trakcie spotkania zaprezentowany został samochód - mobilne laboratorium wraz z wyposażeniem - pozyskany przez W-M Wojewódzki Inspektorat w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Oś priorytetowa III, działanie 3.2 "Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom").

Pojazd ten przewidziany jest do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia poważnej awarii z udziałem substancji niebezpiecznych. W skład mobilnego laboratorium wchodzą następujące urządzenia:

  • mobilny spektrometr ruchliwości jonów do detekcji toksycznych gazów przemysłowych BRUKER RAID – M100,
  • mobilny chromatograf gazowy ze spektrometrem masowym BRUKER E2M,
  • przenośny analizator lotnych związków organicznych MINI RAE 3000 Model PGM-7320,
  • stacja meteorologiczna VAISALA WXT520,
  • komputer przenośny GETAC B300 G5 Gasic.

W trakcie spotkania wojewódzki inspektor ochrony środowiska, p. Bogdan Meina wraz z p. Wiesławem Aftanasem i p. Adą Koszewską zapoznali się również z wyposażeniem znajdującym się na wyposażeniu pojazdów Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego stacjonującej w jrg 1 w Olsztynie przy ul. Niepodległości.

Opracował: mł.bryg. Krzysztof Pardo - KW PSP Olsztyn