1W dniach 29-30 kwietnia 2014 r. odbyła się narada szkoleniowo-służbowa funkcjonariuszy ds. operacyjnych. Naradę swoim wystąpieniem rozpoczął Z-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego, bryg. Michał Kamieniecki, prezentując bieżące informacje dotyczące ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa oraz materiały z odprawy służby operacyjnej na szczeblu centralnym.

W ramach szkolenia przedstawiono m.in.: zagadnienia dotyczące sposobów monitoringu gotowości operacyjnej grup specjalistycznych, zasad włączania jednostek OSP do ksrg, ewidencjonowania zdarzeń oraz obsługi baz danych w zmodernizowanych systemie SWD-ST. Ponadto przedstawiciele komend powiatowych/miejskich PSP zaprezentowali wybrane analizy z akcji ratowniczo-gasniczych.

W drugim dniu szkolenia strażacy uczestniczyli w międzypowiatowych ćwiczeniach krajowego systemu-ratowniczo-gaśniczego województwa warmińsko-mazurskiego "Borki 2014", które odbyły się na drodze krajowej nr 16 (odcinek czasowo wyłączony z ruchu) w miejscowości Borki Wielkie.

/Opracował: st.kpt.Krzysztof Pardo - KW PSP Olsztyn/