W dniu 20 listopada 2008 r. w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie odbyło się trójstronne spotkanie służb ratowniczych Polski, Rosji i Litwy. Organizatorem spotkania była Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie.

Omówiono na nim propozycje realizacji wspólnych projektów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa  Partnerstwa,  dotyczących poprawy poziomu bezpieczeństwa w obszarach programów, obejmujących zakup sprzętu, organizację szkoleń iprzeprowadzenie wspólnych ćwiczeń.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele:

- Zarządu Głównego Ministerstwa Federacji Rosyjskiej ds. Obrony Cywilnej, Sytuacji Nadzwyczajnych i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Obwodzie Kaliningradzkim;

- Służby Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Kłajpedzie Republiki Litewskiej;

- Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie;

- Komend Wojewódzkich PSP woj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i pomorskiego;

- Starostwa Powiatowego w Kętrzynie;

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.

Spotkanie to było efektem ustaleń podjętych w dniu 27 czerwca br. podczas II posiedzenia komisji ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń, działającej w ramach Polsko - Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim FR oraz wspólnego spotkania roboczego z udziałem przedstawicieli Komendy Głównej PSP i Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku, Gdańsku oraz Olsztynie w dniu 26 września 2008r.

Otwarcia spotkania dokonał st. bryg. Marek Szczech, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie.

Następnie spotkanie przebiegało wg poniższego harmonogramu:

v Omówienie dotychczasowej współpracy w układzie Polska - Rosja - Litwa:
bryg. Krzysztof Biskup - Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej KG PSP.

v Prezentacja instrumentów finansowych w układzie Polska - Rosja - Litwa:
Region Morza Bałtyckiego (program współpracy transnarodowej Europejskiej Współpracy Terytorialnej) oraz program Litwa - Polska - Rosja (Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa) - Radosław Nowosielski - KW PSP w Olsztynie.

v Propozycja strony polskiej udziału we wspólnych projektach w latach 2009 - 2011:

- organizacja wspólnych ćwiczeń w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego (EWT)  bryg. Mariusz Mierzejewski - Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie.


- zakupy sprzętu w ramach Programu Litwa - Polska - Rosja  (Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa) - mł. bryg. Jan Słupski - Z-ca Warmińsko-Mazurskiego  Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie.

v Stanowisko partnerów rosyjskiej oraz litewskich do zaprezentowanych propozycji.

v Dyskusja nt. propozycji uczestnictwa we wspólnych projektach:

moderator: st. bryg. Marek Szczech, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP Olsztynie.

v Zaprezentowanie i omówienie projektu Listu Intencyjnego na rzecz wspólnej realizacji projektów współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - kpt. Szymon Kokot-Góra z KW PSP wOlsztynie.

Wszystkie strony spotkania zobowiązały się do przedstawienia zapisów Listu Intencyjnego swoim bezpośrednim przełożonym w celu jego jak najszybszego podpisania.

Tekst i zdjęcia: st. kpt. Szymon Sapieha - KP PSP Kętrzyn