Pan płk. poż. w stanie spoczynku - Józef Markiewicz - gościł dzisiaj w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, gdzie koledzy ze Związku Emerytów Pożarnictwa oraz Zastepca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st. bryg. Mariusz Mierzejewski, wręczyli szanownemu Jubilatowi okolicznościowe platy z gratulacjami.  Było co wspominać, bo Pan Pułkownik. organizował ochronę pożarową na naszych terenach już od 18 maja 1945 roku. Poniżej prezentujemy przebieg kariery zawodowej szanownego Jubilata, którą możnaby obdzielić nawet kilku strażaków! Życzymy dużo zdrowia i wielu lat życia.

Płk. poż.  w st. spocz. Józef Markiewicz urodził się dnia 18 września 1921 roku w Wilnie. W wieku 15 lat, czyli w roku 1936 podjął pracę  w  stolarni, gdzie pracował do października  1941 roku. Od listopada 1941 roku do marca 1942 roku pracował jako konduktor na kolei. W lutym 1943 roku został  aresztowany przez policję litewską i wywieziony na roboty przymusowe.W lipcu tegoż roku za próbę ucieczki został wywieziony na roboty do Niemiec, gdzie przebywał do zakończenia działań  wojennych. Po wojnie przybył do Olsztyna i z dniem 18 maja 1945 roku podjął pracę w Zawodowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Był więc jednym z prekursorów ochrony przeciwpożarowej na Warmii i Mazurach. Pracując podwyższał swoje kwalifikacje zawodowe podejmując naukę w Oficerskiej Szkole Pożarniczej , którą ukończył  w 1950 roku. Po jej ukończeniu, 1 czerwca został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Straży  Pożarnych  powiatu olsztyńskiego z siedzibą w Barczewie. W lutym 1951 roku przeszedł do pracy w Wojewódzkim Zarządzie Kin, na stanowisko związane z ochroną przeciwpożarową. Pracował tam do grudnia 1960 roku. Z dniem 1 stycznia 1961 roku podjął pracę w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych na stanowisku Kierownika Służby Zapobiegania Pożarom. Ciągle dążył do podwyższania  kwalifikacji ogólnych i zawodowych. W roku 1965 ukończył wyższe zawodowe studia administracyjne na Uniwersytecie Warszawskim , a w roku 1966 Szkołę Oficerów Pożarnictwa. W dowód uznania za zaangażowanie w pracę zawodową z dniem 1 sierpnia 1971, na wniosek Komendanta Wojewódzkiego, został powołany na stanowisko Zastępcy  Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych. Służbę na tym stanowisku pełnił do 30 czerwca 1975 roku. Z dniem 1 lipca w wyniku reorganizacji Komendy Wojewódzkiej powrócił na stanowisko Kierownika Służby Prewencji . Służbę  na tym stanowisku pełnił aż do dnia przejścia na emeryturę, czyli do 31 października 1981 roku.

Jego zawodowa kariera była nieprzerwanie związana z Warmią i Mazurami. Pomimo, że większość życia spędził na tych terenach, to rodzinne Wilno jest zawsze bliski jego sercu . Z sentymentem wspomina miasto i okolice swojego dzieciństwa i lat młodości. Pracując w organach ochrony przeciwpożarowej służył swoją wiedzą różnym instytucjom, w których pracował dodatkowo jako rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Za zaangażowanie w pracę zawodową odznaczany wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi, w tym Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski w 1974 roku, Złotym Krzyżem Zasługi w 1973 roku. Po przejściu na emeryturę zaangażował się w działalność organizacji zrzeszających emerytów i rencistów. W listopadzie 1992 roku został wybrany na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej powstałego przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej koła Emerytów i Rencistów. Wielokrotnie przewodniczył walnym zebraniom koła w nowej strukturze organizacyjnej. Zawsze służy radą zarządowi koła. Aktywnie uczestniczy w codziennej działalności koła olsztyńskiego, za co należą się mu , serdeczne słowa podziękowania.

/oprac.: st. kpt. Zbigniew Jarosz/.