Od 15 czerwca do 15 października 2010 r. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie w partnerstwie z Zarządem Głównego Ministerstwa FR ds. Obrony Cywilnej, Sytuacji Nadzwyczajnych i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Obwodzie Kaliningradzkim oraz Zarządem Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Okręgu Kłajpedzkiego w Kłajpedzie,  realizowała projekt p.t. „Na Straży”.

Projekt, którego wartość wyniosła ok. 35.200 euro, współfinansowany był (w 85%) ze środków Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Działania A: Współpraca transgraniczna / Rozwój i wdrożenie inicjatyw współpracy przygranicznej, ukierunkowanych na wzmocnienie operacyjne samorządów, Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych, którego operatorem jest Stowarzyszenia Gmin Euroregion Bałtyk.

Głównym celem projektu było wzmocnienie współpracy służb ratowniczych regionów: warmińsko-mazurskiego i pomorskiego (po stronie polskiej), oraz Litwy i Obwodu Kaliningradzkiego FR, poprzez podniesienie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za kontakty zewnętrzne w tych służbach oraz powołanie grupy specjalistów działającej na rzecz ww. regionów. Zadaniem tej grupy jest inicjowanie wspólnych działań transgranicznych realizowanych przez służby ratownicze państw emisariuszy projektu (ukierunkowanych na wzmacnianie współpracy, podnoszenie kwalifikacji oraz wspólnych zakupów sprzętu w ramach środków UE).

W ramach projektu, 75 osób odpowiedzialnych za kontakty zewnętrzne w jednostkach ratowniczych, przeszkolonych zostało pod kątem efektywnej komunikacji w sytuacjach kryzysowych. Jednocześnie, uczestnicy projektu (z województwa warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego) otrzymali możliwość uczestnictwa w specjalistycznym kursie językowym.

W wyniku realizacji projektu odbyły się również trzy wizyty studyjne w: Olsztynie, Kaliningradzie (Federacja Rosyjska) oraz Kłajpedzie (Litwa). Dzięki nim, uczestnicy projektu poznali zasady funkcjonowania instytucji partnerskich, wymienili się doświadczeniami, poznali w  bezpośrednim kontakcie osoby odpowiedzialne u partnerów projektu za kontakty zewnętrzne.

Poziom bezpieczeństwa jest bezpośrednio powiązany z rozwojem gospodarki. Ma to swoje odzwierciedlenie w stale rosnącym wskaźniku uratowanego przez służby ratownicze mienia. Wskaźnik ten jest ściśle powiązany z szybkim przepływem informacji o zdarzeniu oraz z zadysponowaniem odpowiednich sił i środków. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie efektywniejsze i skuteczniejsze reagowanie na pojawiające się zagrożenia. Ale, aby zapewnić stały, wysoki poziom bezpieczeństwa świadczony przez służby ratownicze, muszą one sprostać wciąż nowym wyzwaniom.


/tekst i fot.: R. Nowosielski - KW PSP w Olsztynie/.