W dniach  13-14 09.2010 r., w Olsztynie, odbyło się międzynarodowe seminarium grup roboczych w ramach projektu „Na straży”, finansowanego ze środków europejskiego Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzynarodowych.

Projekt ma na celu wzmocnienie współpracy transgranicznej służb ratowniczych regionów: warmińsko-mazurskiego i pomorskiego (po stronie polskiej), oraz Litwy i Obwodu Kaliningradzkiego FR, poprzez podniesienie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za kontakty zewnętrzne w tych służbach oraz powołanie grupy roboczej działającej na rzecz w/w regionów.

W ramach seminarium przeprowadzone zostało szkolenie dla komendantów miejskich i powiatowych PSP woj. warmińsko-mazurskiegoi ich rzeczników prasowych z zakresu kontaktów z mediami.

Rzecznik prasowy Komendanta Głównego PSP, st. bryg. Paweł Frątczak omówił:

- zakres kompetencji i zasady funkcjonowania rzecznika prasowego KM,

- zasady współpracy zewnętrznej i przepływu informacji,

- rolę stanowiska kierowania w procesie kształtowania informacji medialnej,

- zasady budowania informacji na miejscu zdarzenia,

- sposobu zorganizowania punktu informacji medialnej na miejscu zdarzenia.

 

Rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji mł. insp. dr Mariusz Sokołowski przeprowadził zajęcia na temat:

- wybranych elementów prawa prasowego, dotyczących współpracy z mediami,

- zasad „public relations” – promocji reputacji firmy,

- retoryki i erystyki  jako sztuki mówienia i argumentacji,

- języka wypowiedzi rzecznika prasowego,

- zasad tworzenia komunikatów prasowych dla mediów,

- dźwięków paralingwistycznych w wypowiedzi,

- zasad i sposobów przygotowywania wypowiedzi na żywo.

 

Były także ćwiczenia, polegające na sprawdzeniu stopnia opanowania wiedzy teoretycznej w praktyce, a polegające na sformułowaniu komunikatu z miejsca działań dla nadającej z terenu akcji stacji telewizyjnej. Dziennikarz stacji Polsat News nagrywał wypowiedzi rzeczników prasowych, a następnie omawiał je  zwracając uwagę na poprawność wypowiedzi, umiejętność odpowiedzi na trudne i „niewygodne” pytania, postawę i wizerunek mówiącego.

 /oprac. : mł. bryg. Małgorzata Szmidt-Jeżewska, st. kpt. Sławomir Filipowicz, fot.: st. kpt. Zbigniew Jarosz/.