W dniach 25 - 30 listopada 2008 r. strażacy z woj. warmińsko - mazurskiego uczestniczyli w akcji poszukiwawczej ciała zaginionego mężczyzny (lat 59), który prawdopodobnie utonął w jeziorze Raduńskim Górnym (pow. 388 ha, maks. gł. 43,5 m, dł. 6 km, szer. ok. 1 km). Działania prowadzone od 11 września 2008 roku, mimo kilku akcji poszukiwawczych, nie przynosiły oczekiwanego rezultatu, głównie z powodu braku informacji na temat miejsca utonięcia oraz dużych głębokości.

25 listopada br. KCKR na prośbę KW PSP w Gdańsku zadysponowało do działań specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego z Komendy Powiatowej PSP w Giżycku wraz z zestawem sonarowym i łodzią z Komendy Powiatowej PSP w Mrągowie. Poszukiwania trwały trzy dni i zakończyły się odnalezieniem ciała osoby poszukiwanej na gł. 30 m. Ciało wydobyli gdańscy strażacy nurkowie. W wyniku działań przeszukano 120 ha dna jeziora. Była to kolejna akcja, która potwierdziła przydatność posiadanego sprzętu do poszukiwań oraz wysoki stopień wyszkolenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 

21 listopada 2008 r. to wyjątkowy dzień dla gołdapskich strażaków. Tu, w Gołdapi przy ul. Wojska Polskiego, odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego i aktu erekcyjnego pod budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP.

Budowę strażnicy już rozpoczęto. Zakończenie zaplanowano na koniec października 2009 r. Kosztowała będzie 7 mln 300 tys. zł. Inwestycja prowadzona jest ze środków ustawy modernizacyjnej służb mundurowych na lata 2007-2009. Nowoczesny budynek zaprojektował olsztyński architekt Tomasz Lella.

Akt erekcyjny podpisali, i wraz z kamieniem węgielnym, wmurowali w niszy powstającego budynku:

- Komendant Główny PSP - nadbryg. Wiasław Leśniakiewicz,

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski - Marian Podziewski,

- Marszałek Województwa - Jacek Protas,

- Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP - st.bryg. Marek Szczech,

- Starosta Gołdapski - Jarosław Podziewski,

- Przewodniczący Rady Powiatu Gołdapskiego - Stefan Piech,

- Burmistrz Gołdapi - Marek Miros,

- Komendant Powiatowy PSP w Gołdapi - mł. bryg. Krzysztofa Giedrojć.

Podczas uroczystości, Komendant Główny PSP nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz i Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki st. bryg. Marek Szczech, wręczyli Komendantowi Powiatowemu PSP w Gołdapi Krzysztofowi Giedrojciowi akt nadania stopnia młodszego brygadiera. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał mu ten stopień z okazji Narodowego Święta Niepodległości.


W dniu 20 listopada 2008 r. w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie odbyło się trójstronne spotkanie służb ratowniczych Polski, Rosji i Litwy. Organizatorem spotkania była Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie.

Omówiono na nim propozycje realizacji wspólnych projektów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa  Partnerstwa,  dotyczących poprawy poziomu bezpieczeństwa w obszarach programów, obejmujących zakup sprzętu, organizację szkoleń iprzeprowadzenie wspólnych ćwiczeń.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele:

- Zarządu Głównego Ministerstwa Federacji Rosyjskiej ds. Obrony Cywilnej, Sytuacji Nadzwyczajnych i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Obwodzie Kaliningradzkim;

- Służby Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Kłajpedzie Republiki Litewskiej;

- Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie;

- Komend Wojewódzkich PSP woj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i pomorskiego;

- Starostwa Powiatowego w Kętrzynie;

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.

Spotkanie to było efektem ustaleń podjętych w dniu 27 czerwca br. podczas II posiedzenia komisji ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń, działającej w ramach Polsko - Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim FR oraz wspólnego spotkania roboczego z udziałem przedstawicieli Komendy Głównej PSP i Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku, Gdańsku oraz Olsztynie w dniu 26 września 2008r.

Otwarcia spotkania dokonał st. bryg. Marek Szczech, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie.

Następnie spotkanie przebiegało wg poniższego harmonogramu:

v Omówienie dotychczasowej współpracy w układzie Polska - Rosja - Litwa:
bryg. Krzysztof Biskup - Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej KG PSP.

v Prezentacja instrumentów finansowych w układzie Polska - Rosja - Litwa:
Region Morza Bałtyckiego (program współpracy transnarodowej Europejskiej Współpracy Terytorialnej) oraz program Litwa - Polska - Rosja (Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa) - Radosław Nowosielski - KW PSP w Olsztynie.

v Propozycja strony polskiej udziału we wspólnych projektach w latach 2009 - 2011:

- organizacja wspólnych ćwiczeń w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego (EWT)  bryg. Mariusz Mierzejewski - Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie.


- zakupy sprzętu w ramach Programu Litwa - Polska - Rosja  (Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa) - mł. bryg. Jan Słupski - Z-ca Warmińsko-Mazurskiego  Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie.

v Stanowisko partnerów rosyjskiej oraz litewskich do zaprezentowanych propozycji.

v Dyskusja nt. propozycji uczestnictwa we wspólnych projektach:

moderator: st. bryg. Marek Szczech, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP Olsztynie.

v Zaprezentowanie i omówienie projektu Listu Intencyjnego na rzecz wspólnej realizacji projektów współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - kpt. Szymon Kokot-Góra z KW PSP wOlsztynie.

Wszystkie strony spotkania zobowiązały się do przedstawienia zapisów Listu Intencyjnego swoim bezpośrednim przełożonym w celu jego jak najszybszego podpisania.

Tekst i zdjęcia: st. kpt. Szymon Sapieha - KP PSP Kętrzyn


 

19 listopada 2008 r., w związku z prowadzoną przez Komendę Wojewódzką PSP w Olsztynie współpracą międzynarodową, w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie podpisana została Deklaracja o współpracy między Warmińsko-Mazurskim Komendantem Wojewódzkim PSP a Naczelnikiem Zarządu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Okręgu Kłajpedzkiego. Podpisanie Deklaracji ma na celu, przede wszystkim podniesienie poziomu bezpieczeństwa i skuteczności działań dla ratowania zdrowia i życia ludzi, mienia i środowiska w obliczu istniejących zagrożeń, w szczególności w komunikacji drogowej i kolejowej oraz związanych z pożarami zalesionych terenów przygranicznych, możliwym oddziaływaniem skutków awarii przemysłowych, skażeniem wód śródlądowych i cieków wodnych oraz wybrzeża morskiego.

Stronę Litewską reprezentowali:

- Rimantas Stanevicius - Komendant Służb Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Kłajpedzie,

- Kastytis Gedminas - Kierownik Wydziału Operacyjnego,

- Edvinas Petrikas - Dowódca zmiany.

Z ramienia Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie obecni byli:

- st. bryg. Marek Szczech - Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP,

- bryg. Mariusz Mierzejewski - Z-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

- st. kpt. Zbigniew Łupina - Z-ca Naczelnika Wydziału Operacyjnego,

- kpt. Szymon Kokot-Góra - wykładowca.

 

19 listopada 2008 r. na spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Pan Marian Podziewski oraz Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Marek Szczech wręczyli strażakom woj. warmińsko-mazurskiego awanse oficerskie, które z okazji Narodowego Święta Niepodległości, nadał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na spotkaniu obecni byli także Komendanci PSP awansowanych.

Rozkazami personalnymi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji awanse otrzymali:

- na stopień BRYGADIERA:

mł. bryg. Grzegorz Eljasiak z KW PSP w Olsztynie,

- na stopień KAPITANA:

mł. kpt. Przemysław Siagło z KM PSP w Elblągu,

- na stopień MŁODSZEGO KAPITANA:

st. asp. Leszek Zagórski z KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim,

asp. Dariusz Siatkowski z KM PSP w Olsztynie.

Ponadto, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał stopień młodszego brygadiera st. kpt. Krzysztofowi Giedrojciowi, który otrzyma awans w dniu 21 listopada 2008 r. podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej strażnicy KP PSP w Gołdapi.