Pan Zbyszek - legenda łączności i informatyki na Warmii i Mazurach, "chodząca encyklopedia informatyczna", osoba, bez której nie sposób wyobrazić sobie organizacji łączności w województwie - przepracował na rzecz zawodowych i ochotniczych straży pożarnych ponad 38 lat.

- Przez te ponad 38 lat tworzył Pan system łączności w zawodowej, ochotniczych i Państwowej Straży Pożarnej. Dał się Pan poznać jako rzetelny fachowiec, człowiek o rozległej wiedzy zawodowej i świetny kolega. Jest Pan niewątpliwie częścią historii pożarnictwa naszego regionu. - powiedział podczas uroczystości zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, bryg. Mariusz Mierzejewski.

Za współpracę dziękowali również pracownicy komendy, życzyli powodzenia i cieszyli się, że Pan Zbyszek nie kończy współpracy z PSP. Nadal będzie służył swym doświadczeniem....

 

 

W dniu 10 marca br. wojewoda warmińsko-mazurski pan Marian Podziewski oraz wicewojewoda pan Jan Maścianica złożyli roboczą wizytę w Ośrodku Szkolenia PSP. Celem wizyty była ocena przebiegu prac w przebudowie i modernizacji budynku koszarowego ośrodka. Gościom przedstawiono planowany zakres rzeczowy inwestycji, który obejmuje przebudowę istniejących kondygnacji oraz nadbudowę piętra o charakterze poddasza użytkowego z dachem dwuspadowym. W wyniku przeprowadzonych prac zmieni się standard zakwaterowania (pokoje 2 osobowe z węzłem sanitarnym) oraz warunki nauczania (dwie sale wykładowe). Dalszy etap inwestycji ma polegać na przebudowie i remoncie budynku administracyjnego, w którym przewiduje się m.in. umiejscowienie treningowego i rezerwowego stanowiska kierowania.

W dalszej części spotkania przedstawiono panom wojewodom plany i zamierzenia związane z merytoryczną działalnością ośrodka, w tym dotyczące realizacji m.in. szkolenia uzupełniającego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej (tzw. szkolenie podoficerskie), kursu specjalistycznego dla nurków MSWiA, szkoleń z zakresu ochrony ludności, szkoleń z zakresu transportu materiałów niebezpiecznych, szkoleń dyspozytorów i dyżurnych stanowisk kierowania. Mówiono również o potrzebach szkoleniowych dotyczących OSP.

 W związku z rosnącym zainteresowaniem, Ośrodek Szkolenia PSP w Olsztynie wznowił realizację Szkoleń Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej. Szkolenia odbywają się w oparciu o :

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej;

 • Program Szkolenia Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dniu 26 stycznia 2006 roku.


Dotychczas zrealizowane zostały dwa tego typu szkolenia. W pierwszym udział wzięli pracownicy różnych zakładów pracy, instytucji oraz osoby indywidualne, natomiast drugie szkolenie zorganizowano dla grupy składającej się z pracowników nadleśnictw podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.


Przedmiotowe szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z problematyką ochrony przeciwpożarowej ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań z tego zakresu w zakładu pracy. Wśród omawianych tematów zajęć znalazły się między innymi:

 • zasady organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz kompetencje inspektora ochrony przeciwpożarowej,

 • podstawowe pojęcia dotyczące spalania i pożarów oraz zasady organizacji i  prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych,

 • przeciwpożarowe wymagania budowlane i drogi pożarowe oraz przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę,

 • zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych oraz instalacji i urządzeń technologicznych,

 • środki gaśnicze, gaśnice i koce gaśnicze,

 • urządzenia przeciwpożarowe,

 • prace niebezpieczne pod względem pożarowym,

 • zapobieganie poważnym awariom przemysłowym oraz prowadzenie kontroli spełniania wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy,

 • ustalanie przyczyn i okoliczności powstania pożarów.


W przerwie międzyzjazdowej każdy uczestnik szkoleni miał obowiązek:

 • opracowania wybranego elementu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

 • dokonania podziału danego obiektu na strefy pożarowe,

 • dobrania środków gaśniczych odpowiednich do zabezpieczenia pomieszczeń o różnym przeznaczeniu i charakterze.


W ramach zajęć praktycznych uczestnicy szkolenia zapoznali się z rozwojem i przebiegiem pożaru wewnętrznego. Ponadto, słuchacze uczestniczyli w zajęciach dotyczących budowy, konserwacji i praktycznego wykorzystania podręcznego sprzętu gaśniczego a także obserwowali procesy zapłonu mieszanin wybuchowych oraz wybuchu zbiorników ze sprężonym gazem.


Szkolenie zakończyło się składającym się z około 70 pytań egzaminem sprawdzającym zdobytą wiedzę. Zwieńczeniem procesu edukacyjnego było wydanie każdemu z uczestników stosownego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zgodnie ze wzorem zawartym we wspomnianym rozporządzeniu.W dniu 4 marca 2009 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Olecku odbyło się spotkanie robocze związane z przystąpieniem do realizacji projektu „PL-LT 112 - System zarządzania działaniami ratowniczymi i obsługi europejskiego numeru ratunkowego”.

W trakcie spotkania podpisano porozumienie oraz przygotowano dokumentację do wniosku aplikacyjnego.

W spotkaniu uczestniczyli:

 • płk.Vidas Barauskas – Komendant Służby Ochrony Przeciwpożarowej i  Ratownictwa w Mariampolu

 • płk. Algirdas Bautronis -Komendant Służby Ochrony Przeciwpożarowej i  Ratownictwa w Alitusie;

 • st. bryg. Andrzej Uścinowicz - Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku;

 • mł. bryg. Jan Słupski - Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie;

 • Komendanci Powiatowi PSP z Grajewa, Moniek, Sejn i Olecka.

Współgospodarzami spotkania byli:

 • Stanisław Ramotowski - Starosta Olecki;

 • Edward Adamczyk – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Projekt będzie realizowany w latach 2009-2012, łączny budżet opiewa na kwotę około 6 mln euro. Główny cel projektu, to podniesienie poziomu bezpieczeństwa ludności w ujęciu zarówno lokalnym jak i transgranicznym, poprzez zmodernizowanie i unowocześnienie systemu przyjmowania zgłoszeń, przepływu informacji i zarządzania działaniami ratowniczymi.

 


Uroczystość przekazania wozów strażackich Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu oraz Ochotniczym Strażom Pożarnym w Liskach, Karwicy i Wiartlu odbyła się 20 lutego 2009 r. przed Urzędem  Miejskim w Piszu.

Poprzedziło ją spotkanie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, gdzie podsumowana została roczna działalność straży pożarnych powiatu piskiego. Po spotkaniu, uroczystość przeniesiono przed budynek Urzędu. Miała ona uroczystą oprawę - wyprowadzono sztandar, wciągnięto flagę na maszt, grała orkiestra dęta. Nowy pojazd dla piskiej KP PSP to Renault Mascott, lekki samochód ratowniczo-gaśniczy GLBARt 1/0,25. Zakupiony został ze środków wojewódzkich i samorządowych (Starostwo Powiatowe w Piszu, Gmina Biała Piska, Orzysz, Pisz, Ruciane Nida , PZU SA). Kosztował 360 tys. zł. Samochód zastąpi Volkswagena SLRT, używanego w komendzie od 1993 roku, przekazanego do OSP Liski. Jednostka Ochotniczych Straży Pożarnych w Wiartlu otrzymała samochód gaśniczy GBA 2,5/16 po karosacji na podwoziu star 2444, jednostka z Karwicy - samochód Star 266 z przeznaczeniem do karosacji na samochód gaśniczy średni,  OSP Jeże i Hejdyk - torby medyczne PSP R1, a  OSP Pogobie - pilarkę do drewna.

Tego samego dnia otwarto uroczyście  salę komputerową w remizie OSP w Liskach. Uroczystości zakończyło otwarcie nowej remizy OSP i świetlicy w Hejdyku.