W dniu 20 listopada 2008 r. w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie odbyło się trójstronne spotkanie służb ratowniczych Polski, Rosji i Litwy. Organizatorem spotkania była Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie.

Omówiono na nim propozycje realizacji wspólnych projektów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa  Partnerstwa,  dotyczących poprawy poziomu bezpieczeństwa w obszarach programów, obejmujących zakup sprzętu, organizację szkoleń iprzeprowadzenie wspólnych ćwiczeń.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele:

- Zarządu Głównego Ministerstwa Federacji Rosyjskiej ds. Obrony Cywilnej, Sytuacji Nadzwyczajnych i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Obwodzie Kaliningradzkim;

- Służby Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Kłajpedzie Republiki Litewskiej;

- Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie;

- Komend Wojewódzkich PSP woj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i pomorskiego;

- Starostwa Powiatowego w Kętrzynie;

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.

Spotkanie to było efektem ustaleń podjętych w dniu 27 czerwca br. podczas II posiedzenia komisji ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń, działającej w ramach Polsko - Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim FR oraz wspólnego spotkania roboczego z udziałem przedstawicieli Komendy Głównej PSP i Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku, Gdańsku oraz Olsztynie w dniu 26 września 2008r.

Otwarcia spotkania dokonał st. bryg. Marek Szczech, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie.

Następnie spotkanie przebiegało wg poniższego harmonogramu:

v Omówienie dotychczasowej współpracy w układzie Polska - Rosja - Litwa:
bryg. Krzysztof Biskup - Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej KG PSP.

v Prezentacja instrumentów finansowych w układzie Polska - Rosja - Litwa:
Region Morza Bałtyckiego (program współpracy transnarodowej Europejskiej Współpracy Terytorialnej) oraz program Litwa - Polska - Rosja (Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa) - Radosław Nowosielski - KW PSP w Olsztynie.

v Propozycja strony polskiej udziału we wspólnych projektach w latach 2009 - 2011:

- organizacja wspólnych ćwiczeń w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego (EWT)  bryg. Mariusz Mierzejewski - Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie.


- zakupy sprzętu w ramach Programu Litwa - Polska - Rosja  (Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa) - mł. bryg. Jan Słupski - Z-ca Warmińsko-Mazurskiego  Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie.

v Stanowisko partnerów rosyjskiej oraz litewskich do zaprezentowanych propozycji.

v Dyskusja nt. propozycji uczestnictwa we wspólnych projektach:

moderator: st. bryg. Marek Szczech, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP Olsztynie.

v Zaprezentowanie i omówienie projektu Listu Intencyjnego na rzecz wspólnej realizacji projektów współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - kpt. Szymon Kokot-Góra z KW PSP wOlsztynie.

Wszystkie strony spotkania zobowiązały się do przedstawienia zapisów Listu Intencyjnego swoim bezpośrednim przełożonym w celu jego jak najszybszego podpisania.

Tekst i zdjęcia: st. kpt. Szymon Sapieha - KP PSP Kętrzyn


 

19 listopada 2008 r., w związku z prowadzoną przez Komendę Wojewódzką PSP w Olsztynie współpracą międzynarodową, w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie podpisana została Deklaracja o współpracy między Warmińsko-Mazurskim Komendantem Wojewódzkim PSP a Naczelnikiem Zarządu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Okręgu Kłajpedzkiego. Podpisanie Deklaracji ma na celu, przede wszystkim podniesienie poziomu bezpieczeństwa i skuteczności działań dla ratowania zdrowia i życia ludzi, mienia i środowiska w obliczu istniejących zagrożeń, w szczególności w komunikacji drogowej i kolejowej oraz związanych z pożarami zalesionych terenów przygranicznych, możliwym oddziaływaniem skutków awarii przemysłowych, skażeniem wód śródlądowych i cieków wodnych oraz wybrzeża morskiego.

Stronę Litewską reprezentowali:

- Rimantas Stanevicius - Komendant Służb Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Kłajpedzie,

- Kastytis Gedminas - Kierownik Wydziału Operacyjnego,

- Edvinas Petrikas - Dowódca zmiany.

Z ramienia Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie obecni byli:

- st. bryg. Marek Szczech - Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP,

- bryg. Mariusz Mierzejewski - Z-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

- st. kpt. Zbigniew Łupina - Z-ca Naczelnika Wydziału Operacyjnego,

- kpt. Szymon Kokot-Góra - wykładowca.

 

19 listopada 2008 r. na spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Pan Marian Podziewski oraz Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Marek Szczech wręczyli strażakom woj. warmińsko-mazurskiego awanse oficerskie, które z okazji Narodowego Święta Niepodległości, nadał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na spotkaniu obecni byli także Komendanci PSP awansowanych.

Rozkazami personalnymi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji awanse otrzymali:

- na stopień BRYGADIERA:

mł. bryg. Grzegorz Eljasiak z KW PSP w Olsztynie,

- na stopień KAPITANA:

mł. kpt. Przemysław Siagło z KM PSP w Elblągu,

- na stopień MŁODSZEGO KAPITANA:

st. asp. Leszek Zagórski z KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim,

asp. Dariusz Siatkowski z KM PSP w Olsztynie.

Ponadto, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał stopień młodszego brygadiera st. kpt. Krzysztofowi Giedrojciowi, który otrzyma awans w dniu 21 listopada 2008 r. podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej strażnicy KP PSP w Gołdapi.

 

 


12-14 listopada 2008 r. na zaproszenie gen. Remigijusa Baniulisa - Dyrektora Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej, Komendant Główny PSP - nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz złożył wizytę w Wilnie wraz z Warmińsko-Mazurskim Komendantem Wojewódzkim PSP, st. bryg. Markiem Szczechem i Podlaskim Komendantem Wojewódzkim PSP, mł. bryg. Janem Gradkowskim.

Celem wizyty była ocena i określenie kierunków współpracy na najbliższe lata. W czasie pobytu w Wilnie odbyły się spotkania w Departamencie Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, w Komendzie Miejskiej służby ratowniczej i w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej Trakai z Podsekretarzem Stanu - Stanislovasem Litkeviciusem.

Podczas wizyty poruszano tematy zorganizowania szkoleń w zakresie ratownictwa wysokościowego dla strażaków litewskich w Polsce oraz rozwoju służb ratowniczych w Polsce i Republice Litewskiej.

13 listopada br., w ramach Obchodów 90 rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, delegacja Państwowej Straży Pożarnej odwiedziła polski cmentarz na Rosie, gdzie złożyła wieniec na grobie, w którym pochowana jest Matka Józefa Piłsudskiego oraz jego serce.

Fotografie: Donatas Gurevičius,

Krzysztof Pietrasik - KG PSP w Warszawie.

 

 

15-16 listopada 2008 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie odbyło się szkolenie specjalistyczne z zakresu obsługi odbiornika nawigacyjnego GPS Map 76 Csx i sonaru Starfish. Szkolenie przeprowadzili hydrolog dr Dariusz Grabiec i Maciej Rokus - kierownik prac podwodnych a zarazem dostarczyciel specjalistycznego sprzętu z firmy NHN Polska. W przedmiotowym szkoleniu udział wzięli strażacy - nurkowie ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno - Nurkowego KP PSP w Iławie oraz dowódcy zmian, sekcji i zastępów poszczególnych zmian służbowych jednostki ratowniczo - gaśniczej KP PSP w Iławie. Szkolenie zostało podzielone na dwa etapy. W pierwszym nastąpiło wprowadzenie do techniki GPS, przedstawiono błędy wskazań systemu, omówiono protokół transmisji danych NMEA0183, podłączono odbiornik GPS do komputera PC, wykonano obsługę operatorską odbiornika GPS. Przeprowadzono także praktyczne prace w terenie w zakresie doskonalenia obsługi operatorskiej tegoż odbiornika. W drugim etapie szkolenia teoretycznego tematyka obejmowała m.in. takie elementy, jak: podstawy hydroakustyki, użycie sonaru holowanego w operacjach poszukiwawczych oraz podstawy interpretacji danych sonarowych. Omówiono także podstawowe funkcje oprogramowania sonaru holowanego. Wstępne szkolenie praktyczne zostało przeprowadzone w Iławie na Małym Jeziorku. Uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się z technikami i sposobami prowadzenia poszukiwań obiektów za pomocą zestawu sonaru holowanego, możliwości operatorskich w zakresie uzyskiwania optymalnych możliwości pracy sonaru adekwatnych do warunków hydrologicznych i hydrograficznych.

Tekst opracowali: kpt. R. Sawicki, Maciej Rokus przedstawiciel firmy NHN Polska