9 stycznia 2009 r., z udziałem zastępcy Komendanta Głównego PSP - st. bryg. Piotra Kwiatkowskiego, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - Mariana Podziewskiego, Marszałka Województwa - Jacka Protasa, Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st. bryg. Marka Szczecha, strażacy Warmii i Mazur uroczyście podsumowali miniony rok działalności jednostek organizacyjnych PSP.

Odprawę poprzedziła prezentacja, ośmiu z osiemnastu, samochodów ratowniczo-gaśniczych zakupionych w minionym roku dla jednostek ratowniczo-gaśniczych województwa.

W 2008 r. jednostki PSP na Warmii i Mazurach wzbogaciły się o samochody ratowniczo-gaśnicze i sprzęt ratowniczy o łącznej wartości prawie 15 mln zł. Na inwestycje budowlane wydatkowano ponad 10 mln zł, a remonty – 0,5 mln. zł.

Miniony rok, to także wzrost liczby zdarzeń , do których wyjeżdżali strażacy. Łącznie było ich 22.009, z tego:

- pożary – 7.207

- miejscowe zagrożenia – 14.160

- alarmy fałszywe – 642.

Fot. Ryszard Ołów

17 grudnia br. w Komendzie Powiatowej PSP w Giżycku odbyło się uroczyste przekazanie nowego podnośnika SHD-25, sprzętu nurkowego na wyposażenie łodzi ratowniczej oraz sprzętu ochrony osobistej strażaków.

W uroczystości wzięli udział:

ˇ mł. bryg. mgr inż. Jan Słupski - Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

ˇ Wacław Strażewicz - Starosta Giżycki,

ˇ Jolanta Piotrowska - Burmistrz Miasta Giżycka,

ˇ Józef Karpiński - Burmistrz Miasta i Gminy Ryn,

ˇ Stanisław Wąsiakowski - Wójt Gminy Miłki,

ˇ Władysław Gładkowski - Wójt gminy Kruklanki,

ˇ Monika Łępicka - Gij - Sekretarz Gminy Wydminy,

ˇ Dariusz Grygieńcza - Sekretarz Gminy Giżycko,

ˇ Ks. Prałat Kazimierz Gryboś - kapelan strażaków,

ˇ przedstawiciele OSP powiatu giżyckiego: Marek Cudny - Gm. Giżycko, Grzegorz Fedyk - Gm. Kruklanki, Czesław Mazur - M i Gm. Ryn, Jarosław Bereza - Gm. Wydminy, Andrzej Rydzewski - Gm. Miłki,

ˇ strażacy KP PSP Giżycko

Podnośnik SHD - 25 D na podwoziu MANT GL 12.240 został zakupiony za kwotę 941 600,00 zł. w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 - 2009.

Sprzęt nurkowy oraz nawigacyjny został zakupiony na doposażenie łodzi ratowniczej typu PARKER RIB 1000 - za łączną kwotę 150 000 zł., którą przekazał Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

Sprzęt ochrony indywidualnej strażaków oraz sprzęt ratowniczy został zakupiony za kwotę 15 000 zł. przekazaną przez Urząd Miasta Giżycka. W jego skład wchodzą: 4 sygnalizatory bezruchu, 9 pasów bojowych, 9 toporków strażackich z pochewkami, 9 zatrzaśników i 11 masek ultra elite z pokrowcami. Ze środków tych zakupiono także statyw bezpieczeństwa z wyciągarką, który może być używany do prac z wykorzystaniem technik alpinistycznych.

Uroczystość zakończyło wspólne spotkanie opłatkowe z udziałem wszystkich strażaków oraz zaproszonych gości.


W dniu 5 grudnia 2008 r. w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie, miało miejsce uroczyste zakończenie „szkolenia podstawowego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej”, rozpoczętego w ostatnich dniach sierpnia br. W szkoleniu udział wzięło 31 osób z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, w tym jedna kobieta. Program szkolenia obejmował realizację takich przedmiotów jak:

 • organizacyjno-prawne podstawy służby w PSP,

 • psychologiczne aspekty działań ratowniczych,

 • bezpieczeństwo i higiena pracy,

 • bezpieczeństwo budynków,

 • wyposażenie techniczne,

 • taktyka działań gaśniczych,

 • taktyka działań ratowniczych,

 • wychowanie fizyczne,

 • dodatkowo program obejmował kurs ratownictwa medycznego oraz kierowania ruchem drogowym.

Wszyscy uczestnicy szkolenia podstawowego uzyskali pozytywne oceny z egzaminów końcowych i tym samym nabyli kwalifikacje w zawodzie strażaka. Większość osób skierowana została na szkolenie przez Komendy Miejskie i Powiatowe PSP z terenu województwa, natomiast część osób została skierowana przez powiatowe urzędy pracy. W ramach szkolenia przyszli strażacy brali udział w wielu zróżnicowanych ćwiczeniach, realizowanych na terenie Ośrodka Szkolenia, jak również poza nim. Na miejscu słuchacze mieli możliwość ćwiczenia m.in. na stanowiskach:

 • wspinalnia (imitacja trzykondygnacyjnego budynku do ćwiczenia ewakuacji oraz podawania środków gaśniczych),

 • komora dymowa (labirynt przejść o zmiennej konfiguracji uczący poruszania się przez ograniczone przestrzenie i utrudnione przejścia w sprzęcie ochrony dróg oddechowych i przy ograniczonej widoczności),

 • komora ogniowa (rozgorzeniowa) z systemem pomiaru i wizualizacji temperatur,

 • stanowisko do ćwiczeń z zakresu ratownictwa budowlanego z elementami ratownictwa medycznego - przebicia w ścianach i stropach, wykonywanie wykopów, odgruzowywanie, odnajdywanie i ewakuacja osób uwięzionych,

 • stanowisko do obserwacji wybuchów cieczy palnych „bleve” oraz do ćwiczeń z zakresu uszczelniania wycieków substancji niebezpiecznych z cystern samochodowych,

 • stanowisko do ćwiczeń w warunkach zawałów w studniach i kanałach (tunelach) kablowych,

 • stanowisko do ćwiczeń taktycznych z zakresu gaszenia pożarów piwnicznych,

 • stanowisko do obserwacji wybuchów zbiorników ciśnieniowych,

 • stanowisko do obserwacji i gaszenia pożarów cieczy palnych.

28 listopada 2008r w Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie zorganizowano uroczystą inaugurację programu "Bezpieczne Życie". Program realizowany jest we współpracy ze Szwedzką Ligą Obrony Cywilnej, która udostępniła Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej dwa pakiety edukacyjne: "Odnaleźć Zgubka" oraz "Kicia i Rufi. Bezpieczny dom" . O jego zaletach mogli przekonać się mieszkańcy powiatu mrągowskiego już dwa lata temu. Wówczas Komenda Powiatowa PSP w Mrągowie uczestniczyła w programie na terenie miasta i gminy Mikołajki. W tym roku, po spotkaniu Komendanta Powiatowego z Burmistrzem Miasta Mrągowo, podjęto decyzje o objęciu Programem miasta Mrągowa.

Programem objęto dwie szkoły podstawowe w klasach I-III, do których uczęszcza łącznie 800 dzieci. Na spotkanie przybyły dzieci ze szkół objętych programem, przedstawiciele służb biorących w nim czynny udział, a także zaproszeni goście. Państwową Straż Pożarną reprezentowali:

- st. kpt. Jan Poułbiejko, Komendant Powiatowy PSP w Mrągowie,

- bryg. Marek Engiel, przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

- st. kpt. Rafał Adamiec, przedstawiciel Komendanta Głównego PSP.

Spotkanie uświetnił występ artystyczny dzieci z klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrągowie przygotowany pod nadzorem pedagogów Pani Haliny Taudul, Pani Iwony Hinc i Pani Beaty Karpa-Bloch.

Na bezpieczeństwie dzieci niewątpliwie zależy wszystkim, ponieważ to one stanowią przyszłość narodu. Wiele programów kierowanych jest do dzieci i młodzieży, ale "Bezpieczne Życie" ma wyjątkowo przystępną formę. Poprzez szereg zabaw, konkursów oraz materiałów szkoleniowych upowszechnia wiedzę i umiejętności z zakresu zachowania się w sytuacji zagrożenia. Podnosi także kwalifikacje nauczycieli, powoduje wzrost świadomości oraz wyrobienie umiejętności i nawyków zachowania się w trudnych sytuacjach, przez co bezpośrednio przekłada się na poprawę bezpieczeństwa w szkołach.

W dniach 25 - 30 listopada 2008 r. strażacy z woj. warmińsko - mazurskiego uczestniczyli w akcji poszukiwawczej ciała zaginionego mężczyzny (lat 59), który prawdopodobnie utonął w jeziorze Raduńskim Górnym (pow. 388 ha, maks. gł. 43,5 m, dł. 6 km, szer. ok. 1 km). Działania prowadzone od 11 września 2008 roku, mimo kilku akcji poszukiwawczych, nie przynosiły oczekiwanego rezultatu, głównie z powodu braku informacji na temat miejsca utonięcia oraz dużych głębokości.

25 listopada br. KCKR na prośbę KW PSP w Gdańsku zadysponowało do działań specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego z Komendy Powiatowej PSP w Giżycku wraz z zestawem sonarowym i łodzią z Komendy Powiatowej PSP w Mrągowie. Poszukiwania trwały trzy dni i zakończyły się odnalezieniem ciała osoby poszukiwanej na gł. 30 m. Ciało wydobyli gdańscy strażacy nurkowie. W wyniku działań przeszukano 120 ha dna jeziora. Była to kolejna akcja, która potwierdziła przydatność posiadanego sprzętu do poszukiwań oraz wysoki stopień wyszkolenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.