Od 4 do 6 lutego 2019 roku w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie w oparciu o stanowisko ćwiczeń na jeziorze Ukiel odbyło się szkolenie doskonalące w zakresie nurkowania pod lodem dla młodszych nurków MSWiA.

Obowiązek posiadanie przeszkolenia z nurkowania pod lodem nakładają na nurków przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

W ramach zajęć teoretycznych i praktycznych strażacy zapoznali się ze specyfiką nurkowania pod lodem, w tym z zasadami budowy stanowiska do nurkowania, zasadami bezpieczeństwa i postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz taktyką prowadzenia działań ratowniczych.

Szkolenie ukończyło pięciu strażaków z KP PSP w Bartoszycach, Giżycku, Węgorzewie, Iławie. Szkolenie przeprowadził nurek instruktor kpt. Mariusz Zakrzewski z KW PSP w Olsztynie, funkcję nurka zabezpieczającego pełnił st. sekc. Błażej Matysiak z KP PSP w Iławie.

Strażacy, którzy ukończyli szkolenie podniosą gotowość operacyjną specjalistycznych grup ratownictwa wodno – nurkowego naszego województwa w okresie zimowym, kiedy akweny pokrywa lód.

 

Opracował:

tekst: kpt. Mariusz Zakrzewski, KW PSP w Olsztynie

zdjęcia: st. str. Maciej Kaziniec, KP PSP w Giżycku