gaaW dniu 4 kwietnia br. w Ośrodku Szkolenia PSP w Olsztynie  przeprowadzone zostały warsztaty tematyczne pt: ,,Gaz jako paliwo”. Uczestnikami warsztatów byli dowódcy i zastępcy dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP.

Warsztaty miały na celu poszerzenie  i usystematyzowanie wiedzy na temat gazów i cieczy kriogenicznych, ich właściwości fizykochemicznych, sposobów magazynowania i transportowania, zagrożeń związanych z uwolnieniem, pożarem bądź narażeniem na oddziaływanie termiczne cystern lub butli.

Warsztaty składały się z dwóch zasadniczych części: teoretycznej – wzbogaconej pokazami oraz zajęć praktycznych – na stanowiskach dydaktycznych.

Jako pierwszy wystąpił Pan Andrzej Leonczuk, przedstawiciel firmy ,,Barter”, który omówił następujące zagadnienia:

          - LNG, definicje i podstawowe właściwości fizyko-chemiczne;

          - dystrybucja LNG w Polsce;

          - budowa i zasada działania stacji LNG;

          - procedury postępowania przy pożarze stacji LNG.

Następnie mł. bryg. Zdzisław Salamonowicz ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej podzielił się swoją wiedzą na temat właściwości i zagrożeń związanych z LNG, ponadto przybliżył uczestnikom warsztatów następujące tematy:

           - konstrukcja i budowa zbiorników LNG;

           - zagrożenia związane z awariami cystern transportujących LNG;

           - procedury postepowania w sytuacjach wypadków cystern transportujących              LNG (emisja, pożar, wybuch).

          W następnej kolejności kpt. Dariusz Olcen z Komendy Miejskiej PSP w Elblągu omówił temat zachowania się i właściwości cieczy kriogenicznych. Bardzo ciekawym elementem wzbogacającym wykład były doświadczenia z ciekłym azotem.

Po części teoretycznej zaprezentowano uczestnikom warsztatów pojazd zasilany LNG. Pan Daniel Korytek z firmy KDD przedstawił możliwości wykorzystania skroplonego gazu ziemnego jako alternatywnego źródła zasilania pojazdów o krótkim zasięgu. Na przykładzie  rozwiązań stosowanych w autobusach tej firmy przedstawiono najważniejsze elementy instalacji, których funkcjonowanie jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa nie tylko podczas normalnej eksploatacji, lecz także w razie wypadku drogowego czy pożaru pojazdu.

             Kolejną atrakcję pokazów stanowiła autocysterna wykorzystywana do transportu ciekłego gazu ziemnego. Uczestnicy warsztatów mogli zapoznać się z konstrukcją podwozia samochodu, budową płaszcza zbiornika cysterny i elementami instalacji typu: zawory odcinające, zawory bezpieczeństwa, wskaźniki ciśnienia. Zwrócono uwagę na wytyczne dotyczące zasad napełniania zbiorników LNG oraz procedury tankowania autobusów bezpośrednio z autocystern lub stacji kontenerowych.

Ostatnim akcentem warsztatów były zajęcia praktyczne na przygotowanym stanowisku dydaktycznym. Stanowisko składało się z wykopu w zagłębieniu terenu oraz instalacji  elektrycznej niskonapięciowej do wyzwolenia iskry elektrycznej. Wykop stanowił otwarty zbiornik, który został wypełniony skroplonym gazem ziemnym (ok. 1 tony). ,,Tankowanie” odbywało się z autocysterny poprzez układ napełniania stosowany do zasilania pojazdów. Strażacy mieli okazję zaobserwować proces parowania skroplonego gazu i częściowego przechodzenia w stan gazowy. Nad rozlewiskiem powstawał bezbarwny obłok par, widoczna była jedynie mgła powstała na skutek miejscowego schładzania powietrza i skondensowania pary wodnej. Po kilku minutach, po osiągnięciu minimalnego stężenia gazu w powietrzu (stężenie dla LNG między 5 a 15%),  podpalono gaz przy użyciu zapalnika.

Po chwilowej obserwacji swobodnego spalania ze zmienną intensywnością, przystąpiono do próby gaszenia za pomocą prądów wody. Stosowano prądy zwarte i rozproszone, obserwując skuteczność gaśniczą oraz testowano wykorzystanie kurtyny wodnej do ograniczania promieniowania cieplnego. Następnie oceniano skuteczność gaśniczą dwutlenku węgla i proszku gaśniczego zgromadzonego w gaśnicach.

                

         Z całą pewnością zorganizowane warsztaty wniosły wiele w temacie zagrożeń wynikających z awaryjnej emisji LNG. Niecodzienne pokazy pomogły uzmysłowić sobie niebezpieczeństwo z tego wynikające oraz dały impuls do pogłębiania wiedzy z tejże tematyki.

 

 

tekst: M. Engiel

zdjęcia: G. Dziobak