EOG_1EOG_2eog_3

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie od 15 czerwca 2010 r.
realizuje projekt p.t. „Na Straży”, umowa nr FMGTM/III147/09. Zakończenie jego rzeczowej realizacji zaplanowano na 30 września 2010 roku.

Projekt, którego wartość wynosi 35.200 euro współfinansowany jest (w 85%) ze środków Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych Stowarzyszenia Gmin Euroregion Bałtyk, Działanie A: Współpraca transgraniczna / Rozwój i wdrożenie inicjatyw współpracy przygranicznej, ukierunkowanych na wzmocnienie operacyjne samorządów.

Projekt realizowany jest w partnerstwie: z Zarządem Głównego Ministerstwa FR ds. Obrony Cywilnej, Sytuacji Nadzwyczajnych i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Obwodzie Kaliningradzkim oraz Zarządem Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Okręgu Kłajpedzkiego w Kłajpedzie.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie współpracy transgranicznej służb ratowniczych regionów: warmińsko-mazurskiego i pomorskiego (po stronie polskiej), oraz Litwy i Obwodu Kaliningradzkiego FR, poprzez podniesienie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za kontakty zewnętrzne w tych służbach oraz powołanie grupy roboczej działającej na rzecz w/w regionów. W ramach projektu 75 osób odpowiedzialnych ( u beneficjenta oraz partnerów projektu) za kontakty zewnętrzne w jednostkach ratowniczych, przeszkolonych zostanie pod kątem efektywnej komunikacji zewnętrznej. W ramach przeszkolonej grupy wyselekcjonowana (oddelegowana przez przełożonych) zostanie 10 osobowa grupa specjalistów do ścisłej współpracy w ramach powołanej „grupy roboczej”, której zadaniem będzie opracowanie wspólnych koncepcji - projektów dedykowanych służbom ratowniczym Polski, Rosji (Obwód Kaliningradzki FR) i Litwy, ukierunkowanych na wzmacnianie współpracy, podnoszenie kwalifikacji ( w tym organizację staży) oraz wspólnych zakupów sprzętu w ramach środków UE. Dodatkowym zadaniem grupy będzie inicjowanie oraz monitoring wspólnych inicjatyw transgranicznych realizowanych przez służby ratownicze – państw emisariuszy projektu. Dodatkowo uczestnicy projektu (z województwa warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego) otrzymają możliwość uczestnictwa w kursie językowym.