W dniu 19 grudnia 2017r. odbyło się posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego ZW ZEiRP RP z następującym porządkiem obrad :
- wręczenie odznak „Zasłużony dla ZEiRP RP”
- analiza wykorzystania funduszu socjalnego przez emerytów i rencistów PSP w 2017r.
- informacja z przebiegu Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów odbytego w dn. 14.12.2017r.
- podsumowanie przygotowań i przebiegu uroczystego posiedzenia ZW z okazji XX – lecia powstania Związku na Warmii i Mazurach
- ocena realizacji uchwały Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów w połowie kadencji
- sprawy finansowe
- sprawy organizacyjne

W posiedzeniu udział wzięli goście :
- p.o. Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, bryg. mgr inż. Robert Fliciński
- Naczelnik Wydziału Kadr KW PSP, st. bryg. mgr inż. Arkadiusz Turulski
- Komendant Powiatowy PSP w Nowym Mieście Lubawskim, mł. bryg. mgr inż. Jacek Auda

Otwarcia obrad dokonał Warmińsko-Mazurski Prezes ZW Tadeusz Jakubik, a następnie zostały wręczone odznaki honorowe „Zasłużony dla ZEiRP RP” dla następujących osób :
1. mł. bryg. mgr inż. Jacek Auda - Komendant Powiatowy PSP w Nowym Mieście Lubawskim,
2. Ludwik Jurkiewicz - członek Koła w Iławie
3. Witold Piotrowski - członek Koła w Węgorzewie

Wręczenia odznak dokonali : Prezes ZW i p.o. Warmińsko – Mazurski Komendat Wojewódzki PSP.
Naczelnik Wydziału Kadr KW PSP przedstawił analizę wykorzystania funduszu socjalnego w roku 2017, po krótkiej dyskusji informacja została przyjęta i po uzupełnieniu o przedstawione uwagi zostanie powielona i przesłana do wszystkich Kół terenowych.
Członek ZG i Wiceprezes ZW Wojciech Bastek przedstawił informację z przebiegu Nad-zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów podkreślając szczególnie zmiany w statucie dotyczące Kół.
Prezes ZW przedstawił podsumowanie przygotowań i przebiegu uroczystego po-siedzenia ZW z okazji XX – lecia powstania Związku na Warmii i Mazurach. Oceniono, iż przygotowania oraz przebieg uroczystego posiedzenia było bardzo dobre, w uroczysto-ści wzięło udział około 90 uczestników, koszty organizacyjne były poniżej zaplanowanych środków finansowych na ten cel.
Sekretarz ZW Ryszard Kaszuba przedstawił informację o realizacji uchwały Wo-jewódzkiego Zjazdu Delegatów, oceniono, że realizacja tej uchwały przebiega prawidło-wo i do końca kadencji zostanie zrealizowana w całości.
Zarząd Wojewódzki zatwierdził sprawozdanie finansowe za rok 2017 uznano, że gospodarka finansowa prowadzona jest prawidłowo i oszczędnie. Wszystkie Koła wpłaci-ły należne składki statutowe.

W sprawach organizacyjnych Prezes ZW poruszył następujące zagadnienia :
- odbycie zebrań sprawozdawczych w Kołach
- sporządzenie wniosków na odznaki „Zasłużony dla ZEiRP RP”
- przesyłanie informacji „z życia” Kół na strony internetowe KW PSP i ZG ZEiRP RP
- organizacja wycieczki zagranicznej w roku 2018.

Opracował :T.Jakubik
Zdjęcia : S. Pabijanek
A. Osiński