W dniu 24 lutego 2017 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Olsztynie , które poświecone było także 20 - leciu powstania naszego Koła. Zebranie odbyło się w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie. W zebraniu uczestniczyło 55 członków Koła oraz 1 strażak PSP, który odszedł na emeryturę w 2016 roku.

            Na zebranie zostali zaproszeni: Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Mirosław Hołubowicz, Komendant Miejski PSP bryg. mgr inż. Andrzej Górzyński, Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej PSP st. bryg. Arkadiusz Turulski, Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego Komendy Miejskiej PSP mł. bryg. Sławomir Filipowicz, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku kol. Tadeusz Jakubik. Komendanta Wojewódzkiego reprezentował jego Z-ca, bryg. mgr inż. Michał Kamieniecki. Wszystkich serdecznie przywitał Prezes Koła Jerzy Jasiński.

            Bardzo miłym akcentem było wręczenie okolicznościowej statuetki członkowi naszego Koła jubilatowi z okazji 80 - tych urodzin kol. Stanisławowi Mikulakowi z najlepszymi życzeniami zdrowia i pomyślności.

            Następnie kol. Ryszard Kaszuba wygłosił referat nt. 20 - lecia powstania i działalności Koła w Olsztynie - rys historyczny tworzenia się Związku. W dalszej części zebrania Prezes Koła wręczył okolicznościowe statuetki pionierom w podziękowaniu za 20 - letnią działalność kol. Stanisławowi Mikulakowi, Tadeuszowi Jakubikowi, Ryszardowi Kaszubie, Kazimierzowi Majsterkowi i Bronisławowi Krupińskiemu - to oni tworzyli nasze Koło     i działają do dzisiaj na rzecz Związku

           Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie przez Prezesa Koła sprawozdania     z działalności Koła za 2016 rok. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok przedstawił Skarbnik Koła kol. Waldemar Filipczak. Ocenę działalności Koła przedstawiła Komisja Rewizyjna,       a Przewodniczący tej Komisji kol. Grzegorz Wieczorek przedłożył protokół z kontroli Koła.

            W dalszej części zebrania kol. Wojciech Bastek, Przewodniczący Komisji Socjalnej działającej przy Komendancie Wojewódzkim PSP, przedstawił informację w sprawie wykorzystania funduszu socjalnego emerytów i rencistów PSP woj. warmińsko - mazurskiego w 2016 roku oraz omówił uwagi dotyczące wniosków o pomoc socjalną składanych przez członków koła.

            Z- ca Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Michał Kamieniecki podziękował za zaproszenie na zebranie i złożył członkom naszego Związku życzenia w nowym roku. Zapoznał zebranych z propozycjami zmian w regulaminie świadczeń socjalnych, które mają nastąpić w kwietniu b.r.    

            Komendant Miejski PSP bryg. Andrzej Górzyński zapoznał zebranych z działaniami Komendy i Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych w roku ubiegłym, jak też z poprawą               zaopatrzeniu w sprzęt pożarniczy. Życzył zebranym dużo zdrowia i pomyślności w nowym roku.

            Prezes Zarządu Wojewódzkiego kol. Tadeusz Jakubik przedstawił zagadnienia, jakimi           w ostatnim okresie zajmował się Związek oraz stan organizacyjny Związku w województwie. Zapoznał z wysokością waloryzacji emerytów i rent w roku bieżącym. Przedstawił także problemy, z jakimi spotyka się Związek w działalności ze strony władz rządowych                   i resortowych.

            Ostatnim punktem zebrania była informacja Prezesa Koła o planowanej wycieczce      w 2017 roku - Zakopane lub Podlasie (/w przypadku dotacji z funduszu socjalnego). Ostateczną decyzję w sprawie wycieczki podejmie Zarząd Koła.

 

Opracował                                                                            

Jerzy Jasiński