szkwal

W dniach 30-31 maja 2017 roku w Giżycku odbyła się konferencja, pt.: Bezpieczeństwo i działania ratownicze na wodach śródlądowych – 10 lat po Białym Szkwale. Organizatorem konferencji była Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie, przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Giżycku. Konferencję honorowym patronatem objął Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - generał brygadier Leszek Suski.

Okolicznością do organizacji konferencji była zbliżająca się 10 rocznica tragicznej burzy, która przeszła nad Wielkimi Jeziorami Mazurskimi, nazwana Białym Szkwałem, w wyniku, której zginęło 12 osób. Konferencja dała sposobność do spotkania się specjalistów zajmujących się ratownictwem i bezpieczeństwem na wodach śródlądowych oraz naukowców badających zmiany w środowisku naturalnym oraz zajmujących się nawigacją i batymetrią.
W konferencji uczestniczyli specjaliści z Państwowej Straży Pożarnej, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Urzędu Żeglugi Śródlądowej, Wojskowego Instytutu Medycznego, Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Polskiego Rejestru Statków, Zlewni w Giżycku, Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej RP.
Uroczystego otwarcia konferencji w porcie Ekomarina w Giżycku dokonał Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski - Sławomir Sadowski. Podczas otwarcia przypomniano wydarzenia związane z Białym Szkwałem, charakteryzując zjawisko, które doprowadziło do tragedii i opisując przebieg prowadzonych działań. Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – bryg. Michał Kamieniecki wygłosił referat na temat organizacji ratownictwa wodnego na terenie województwa.
Konferencja dała również sposobność do przeprowadzenia ćwiczeń zgrywających służb ratowniczych działających na Wielkich Jeziorach Mazurskich. Założeniem do ćwiczeń stanowiło zderzenie w okolicy portu dwóch statków pasażerskich w wyniku, którego powstał pożar doprowadzający do wybuchu paniki na statkach wśród pasażerów, w rezultacie część osób znalazła się w wodzie, a jedna osoba zaginęła pod wodą.
Przećwiczono takie elementy jak: współdziałanie służb, organizację łączności, gaszenie pożarów statków, ewakuację osób z pokładów statków, z wody i spod wody.
W ćwiczeniu udział wzięły siły i środki Państwowej Straży Pożarnej z komend w Giżycku, Mrągowie, Węgorzewie, Olecku i Piszu, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu giżyckiego, Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Policji, Pogotowia Ratunkowego i Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku.
Druga część konferencji odbyła się w Centralnym Ośrodku Sportu w Giżycku. Podczas tego zamkniętego panelu, poszczególni specjaliści wygłaszali referaty z dziedziny organizacji działań z zakresu ratownictwa wodnego, bezpieczeństwa żeglugi, sprzętu ratowniczego oraz zjawisk meteorologicznych wpływających na akweny.
Dwudniowa konferencja dała sposobność do wymiany wspólnych doświadczeń, co mamy nadzieję, że w przyszłości wpłynie bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa na wodach śródlądowych..

Tekst: kpt. Mariusz Zakrzewski, KW PSP w Olsztynie

 

materiały z konferencji w wersji PDF do pobrania: http://gofile.me/6tB3w/LxoZ3lAN8