Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów Aktualnosci/2008.12.02 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

28 listopada 2008r w Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie zorganizowano uroczystą inaugurację programu "Bezpieczne Życie". Program realizowany jest we współpracy ze Szwedzką Ligą Obrony Cywilnej, która udostępniła Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej dwa pakiety edukacyjne: "Odnaleźć Zgubka" oraz "Kicia i Rufi. Bezpieczny dom" . O jego zaletach mogli przekonać się mieszkańcy powiatu mrągowskiego już dwa lata temu. Wówczas Komenda Powiatowa PSP w Mrągowie uczestniczyła w programie na terenie miasta i gminy Mikołajki. W tym roku, po spotkaniu Komendanta Powiatowego z Burmistrzem Miasta Mrągowo, podjęto decyzje o objęciu Programem miasta Mrągowa.

Programem objęto dwie szkoły podstawowe w klasach I-III, do których uczęszcza łącznie 800 dzieci. Na spotkanie przybyły dzieci ze szkół objętych programem, przedstawiciele służb biorących w nim czynny udział, a także zaproszeni goście. Państwową Straż Pożarną reprezentowali:

- st. kpt. Jan Poułbiejko, Komendant Powiatowy PSP w Mrągowie,

- bryg. Marek Engiel, przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

- st. kpt. Rafał Adamiec, przedstawiciel Komendanta Głównego PSP.

Spotkanie uświetnił występ artystyczny dzieci z klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrągowie przygotowany pod nadzorem pedagogów Pani Haliny Taudul, Pani Iwony Hinc i Pani Beaty Karpa-Bloch.

Na bezpieczeństwie dzieci niewątpliwie zależy wszystkim, ponieważ to one stanowią przyszłość narodu. Wiele programów kierowanych jest do dzieci i młodzieży, ale "Bezpieczne Życie" ma wyjątkowo przystępną formę. Poprzez szereg zabaw, konkursów oraz materiałów szkoleniowych upowszechnia wiedzę i umiejętności z zakresu zachowania się w sytuacji zagrożenia. Podnosi także kwalifikacje nauczycieli, powoduje wzrost świadomości oraz wyrobienie umiejętności i nawyków zachowania się w trudnych sytuacjach, przez co bezpośrednio przekłada się na poprawę bezpieczeństwa w szkołach.

 

{gallery}Aktualnosci/2008.12.02{/gallery}

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów Aktualnosci/2008.12.01 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

W dniach 25 - 30 listopada 2008 r. strażacy z woj. warmińsko - mazurskiego uczestniczyli w akcji poszukiwawczej ciała zaginionego mężczyzny (lat 59), który prawdopodobnie utonął w jeziorze Raduńskim Górnym (pow. 388 ha, maks. gł. 43,5 m, dł. 6 km, szer. ok. 1 km). Działania prowadzone od 11 września 2008 roku, mimo kilku akcji poszukiwawczych, nie przynosiły oczekiwanego rezultatu, głównie z powodu braku informacji na temat miejsca utonięcia oraz dużych głębokości.

25 listopada br. KCKR na prośbę KW PSP w Gdańsku zadysponowało do działań specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego z Komendy Powiatowej PSP w Giżycku wraz z zestawem sonarowym i łodzią z Komendy Powiatowej PSP w Mrągowie. Poszukiwania trwały trzy dni i zakończyły się odnalezieniem ciała osoby poszukiwanej na gł. 30 m. Ciało wydobyli gdańscy strażacy nurkowie. W wyniku działań przeszukano 120 ha dna jeziora. Była to kolejna akcja, która potwierdziła przydatność posiadanego sprzętu do poszukiwań oraz wysoki stopień wyszkolenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 

{gallery}Aktualnosci/2008.12.01{/gallery}

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów Aktualnosci/2008.11.21 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

21 listopada 2008 r. to wyjątkowy dzień dla gołdapskich strażaków. Tu, w Gołdapi przy ul. Wojska Polskiego, odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego i aktu erekcyjnego pod budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP.

Budowę strażnicy już rozpoczęto. Zakończenie zaplanowano na koniec października 2009 r. Kosztowała będzie 7 mln 300 tys. zł. Inwestycja prowadzona jest ze środków ustawy modernizacyjnej służb mundurowych na lata 2007-2009. Nowoczesny budynek zaprojektował olsztyński architekt Tomasz Lella.

Akt erekcyjny podpisali, i wraz z kamieniem węgielnym, wmurowali w niszy powstającego budynku:

- Komendant Główny PSP - nadbryg. Wiasław Leśniakiewicz,

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski - Marian Podziewski,

- Marszałek Województwa - Jacek Protas,

- Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP - st.bryg. Marek Szczech,

- Starosta Gołdapski - Jarosław Podziewski,

- Przewodniczący Rady Powiatu Gołdapskiego - Stefan Piech,

- Burmistrz Gołdapi - Marek Miros,

- Komendant Powiatowy PSP w Gołdapi - mł. bryg. Krzysztofa Giedrojć.

Podczas uroczystości, Komendant Główny PSP nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz i Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki st. bryg. Marek Szczech, wręczyli Komendantowi Powiatowemu PSP w Gołdapi Krzysztofowi Giedrojciowi akt nadania stopnia młodszego brygadiera. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał mu ten stopień z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

{gallery}Aktualnosci/2008.11.21{/gallery}

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów Aktualnosci/2008.11.20 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.


W dniu 20 listopada 2008 r. w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie odbyło się trójstronne spotkanie służb ratowniczych Polski, Rosji i Litwy. Organizatorem spotkania była Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie.

Omówiono na nim propozycje realizacji wspólnych projektów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa  Partnerstwa,  dotyczących poprawy poziomu bezpieczeństwa w obszarach programów, obejmujących zakup sprzętu, organizację szkoleń iprzeprowadzenie wspólnych ćwiczeń.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele:

- Zarządu Głównego Ministerstwa Federacji Rosyjskiej ds. Obrony Cywilnej, Sytuacji Nadzwyczajnych i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Obwodzie Kaliningradzkim;

- Służby Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Kłajpedzie Republiki Litewskiej;

- Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie;

- Komend Wojewódzkich PSP woj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i pomorskiego;

- Starostwa Powiatowego w Kętrzynie;

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.

Spotkanie to było efektem ustaleń podjętych w dniu 27 czerwca br. podczas II posiedzenia komisji ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń, działającej w ramach Polsko - Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim FR oraz wspólnego spotkania roboczego z udziałem przedstawicieli Komendy Głównej PSP i Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku, Gdańsku oraz Olsztynie w dniu 26 września 2008r.

Otwarcia spotkania dokonał st. bryg. Marek Szczech, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie.

Następnie spotkanie przebiegało wg poniższego harmonogramu:

v Omówienie dotychczasowej współpracy w układzie Polska - Rosja - Litwa:
bryg. Krzysztof Biskup - Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej KG PSP.

v Prezentacja instrumentów finansowych w układzie Polska - Rosja - Litwa:
Region Morza Bałtyckiego (program współpracy transnarodowej Europejskiej Współpracy Terytorialnej) oraz program Litwa - Polska - Rosja (Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa) - Radosław Nowosielski - KW PSP w Olsztynie.

v Propozycja strony polskiej udziału we wspólnych projektach w latach 2009 - 2011:

- organizacja wspólnych ćwiczeń w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego (EWT)  bryg. Mariusz Mierzejewski - Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie.


- zakupy sprzętu w ramach Programu Litwa - Polska - Rosja  (Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa) - mł. bryg. Jan Słupski - Z-ca Warmińsko-Mazurskiego  Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie.

v Stanowisko partnerów rosyjskiej oraz litewskich do zaprezentowanych propozycji.

v Dyskusja nt. propozycji uczestnictwa we wspólnych projektach:

moderator: st. bryg. Marek Szczech, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP Olsztynie.

v Zaprezentowanie i omówienie projektu Listu Intencyjnego na rzecz wspólnej realizacji projektów współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - kpt. Szymon Kokot-Góra z KW PSP wOlsztynie.

Wszystkie strony spotkania zobowiązały się do przedstawienia zapisów Listu Intencyjnego swoim bezpośrednim przełożonym w celu jego jak najszybszego podpisania.

Tekst i zdjęcia: st. kpt. Szymon Sapieha - KP PSP Kętrzyn

{gallery}Aktualnosci/2008.11.20{/gallery}


Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów Aktualnosci/2008.11.19p oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

 

19 listopada 2008 r., w związku z prowadzoną przez Komendę Wojewódzką PSP w Olsztynie współpracą międzynarodową, w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie podpisana została Deklaracja o współpracy między Warmińsko-Mazurskim Komendantem Wojewódzkim PSP a Naczelnikiem Zarządu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Okręgu Kłajpedzkiego. Podpisanie Deklaracji ma na celu, przede wszystkim podniesienie poziomu bezpieczeństwa i skuteczności działań dla ratowania zdrowia i życia ludzi, mienia i środowiska w obliczu istniejących zagrożeń, w szczególności w komunikacji drogowej i kolejowej oraz związanych z pożarami zalesionych terenów przygranicznych, możliwym oddziaływaniem skutków awarii przemysłowych, skażeniem wód śródlądowych i cieków wodnych oraz wybrzeża morskiego.

Stronę Litewską reprezentowali:

- Rimantas Stanevicius - Komendant Służb Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Kłajpedzie,

- Kastytis Gedminas - Kierownik Wydziału Operacyjnego,

- Edvinas Petrikas - Dowódca zmiany.

Z ramienia Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie obecni byli:

- st. bryg. Marek Szczech - Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP,

- bryg. Mariusz Mierzejewski - Z-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

- st. kpt. Zbigniew Łupina - Z-ca Naczelnika Wydziału Operacyjnego,

- kpt. Szymon Kokot-Góra - wykładowca.

 

{gallery}Aktualnosci/2008.11.19p{/gallery}