I.            Wprowadzenie

 

     Świat, w którym żyjemy nieustannie się zmienia, a lista wyzwań cywilizacyjnych
i społecznych jest coraz dłuższa. Świadomi jesteśmy, że na całym świecie wskutek rozwoju cywilizacyjnego oraz postępującego uprzemysłowienia i urbanizacji gwałtownie wzrasta liczba czynników powodujących bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego, a także stanowiących niebezpieczeństwo dla środowiska ekologicznego i kulturalnego człowieka. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo odnotowują codziennie wydarzenia niosące za sobą różnorodne zagrożenia. Czy wiemy, jak zachować się w sytuacji zagrożenia i czy potrafimy zadbać o swoje bezpieczeństwo? Czy jest zasadna edukacja w tym zakresie?

     Pytania te, wbrew pozorom nie są pytaniami retorycznymi, gdyż już samo pojęcie bezpieczeństwa jest pojęciem złożonym. W trakcie prac nad reformowaniem systemu edukacji dostrzeżono, że jednym z podstawowych warunków istnienia i rozwoju każdego społeczeństwa jest zapewnienie mu bezpieczeństwa, a najbardziej powszechnym i efektywnym sposobem przygotowania na wypadek wystąpienia różnorodnych zagrożeń jest kształcenie dzieci i młodzieży w szkołach. Szkoła powinna stać się miejscem bezpiecznym i uczyć jak radzić sobie w sytuacjach trudnych między innymi takich jak: pożar, wypadek drogowy, powódź, zatrucie środkami toksycznymi ale i również drobnymi zdarzeniami mającymi miejsce w domu i szkole, uwzględniając różny stopień samodzielności i zakres doświadczeń uczniów. Młody człowiek powinien wejść w życie dorosłe przygotowany nie tylko do wypełniania obowiązków zawodowych, ale i do zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym, pod warunkiem realizacji odpowiednio dobranych treści programowych przez dobrze przygotowanych nauczycieli. Zwiększenie efektywności i atrakcyjności procesu szkolenia możliwe jest poprzez udział w zajęciach edukacyjnych przedstawicieli służb ratowniczych, w tym Państwowej Straży Pożarnej.

II.          Cele edukacyjne 

 1. poznanie współczesnych podstawowych zagrożeń życia i zdrowia,
 2. nabycie umiejętności wzywania służb ratowniczych,
 3. wykształcenie u dzieci umiejętności postępowania w sytuacjach zagrożenia,
 4. nabycie umiejętności niezbędnych przy udzielaniu pierwszej pomocy.

 

III.       Zakres tematyczny 

 1. Charakterystyka niebezpieczeństw i zagrożeń środowiska lokalnego, w szkole i   domu. Właściwa ocena zagrożeń.

-          pożar,

-          gazy palne i toksyczne,

-          gorące ciecze,

-          niebezpieczne narzędzia i przedmioty,

-          urządzenia elektryczne,

-          inne

 

2. Zasady zachowania się w sytuacji zagrożenia.

 

-          powiadamianie nauczycieli, rodziców i innych osób dorosłych,

-          postępowanie dzieci i dorosłych,

-          sposoby i metody zabezpieczania się przed czynnika szkodliwymi,

-          drogi komunikacyjne i inne drogi ewakuacyjne, oznakowanie,

-          zasady ewakuacji zbiorowej.

 

3. Powiadamianie i wzywanie służb ratunkowych.

 

-          numery alarmowe,

-          rozmowa z dyspozytorem.

 

4. Pierwsza pomoc przedmedyczna

 

      4.1. Postępowanie w przypadkach oparzenia

 

-          bezpieczeństwo poszkodowanego,

-          chłodzenie poparzonych części ciała,

-          wezwanie pomocy.

 

      4.2. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym

 

-          podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej,

-          pozycja boczna ustalona,

-          wezwanie pomocy.

 

       4.3. Postępowanie w przypadkach krwawień i krwotoków

 

-          krwotok z nosa,

-          rany, skaleczenia,

-          wezwanie pomocy.

 

      4.4. Postępowanie w przypadkach zadławień

 

-          rozpoznanie,

-          uderzenie w plecy,

-          nakłanianie do kaszlu,

-          wezwanie pomocy.

 

      4.5.  Postępowanie w wyniku porażenia prądem

 

-          bezpieczeństwo własne,

-          wezwanie pomocy. 

 

        

IV.        Uwagi o realizacji (jak uczyć dzieci)

  

 • pozwólmy dzieciom na samodzielne próby rozwiązywania problemów i wykonywania zadań, najlepiej w formie zabawowej, symulacji, gier planszowych itp.;
   
 • wprowadzając nowe treści, bazujmy na wcześniej przyswojonej wiedzy. Używajmy przykładów i pomóżmy dzieciom znaleźć ,,nić przewodnią” czy ,,haczyki w pamięci” pozwalające skojarzyć posiadaną już wiedzę z nową, tak by łatwiej im było pojąć ich wzajemny związek,
   
 • pojęcia abstrakcyjne odnośmy do konkretnych doświadczeń dziecka: ,,Pamiętasz jak...”; 
 • przyswajanie wiedzy jest efektywniejsze, jeżeli nauczanie jest urozmaicone. Umysł reaguje na zmiany. Ucząc dziecko, należy się więc odwoływać do wszystkich jego zmysłów – dzięki temu uczą się one szybciej;
   
 • sprawdzajmy, czy dzieci zrozumiały, co powiedzieliśmy- poprośmy by powtórzyły własnymi słowami to, co usłyszały. Często zdarza się, że dzieci nie chcą zadawać pytań, by nie ryzykować, że wydadzą się ,,nierozgarnięte”;
   
 • unikajmy używania terminologii zbyt fachowej;
   
 • dopilnujmy, żeby stworzyć warunki, umożliwiające dzieciom koncentrację uwagi na tym, co robimy. Dzieci nie potrafią się tak łatwo, jak my, dorośli, odciąć od przypadkowych, zakłócających koncentrację wrażeń odbieranych z otoczenia.

 

 

Opracowanie: Marek Engiel