Deklaracja dostępności
Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej serwisu Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie.
• Data publikacji strony internetowej: 2017-05-10.
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-06.
• Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-15.
• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-11-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

• pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
• brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
• nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR
• mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
• pochodzą z różnych źródeł,
• są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
• opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
• opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowe.

Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu
w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
• za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada koordynator ds. dostępności: Anna Jurewicz – specjalista w wydziale organizacji i nadzoru KW PSP,
• e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
• telefon: 89 522 95 33.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego. Skargę można przekazać listownie pocztą lub drogą elektroniczną:
• Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, ul. Niepodległości 16,
10-045 Olsztyn,
• e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
• telefon: 89 522 95 00.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Komenda mieści się przy ul. Niepodległości 16, do której prowadzi jedna główna brama wjazdowa.

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Do obu wejść prowadzą schody. Przy wejściach brak podjazdów dla wózków. Drzwi nie otwierają się automatycznie.

Przy wejściu na teren komendy służbę pełni całodobowo strażak, od którego należy pobrać przepustkę. Strażak poinformuje pracownika komendy, do którego przybył petent. Pracownik komendy przychodzi po gościa, po czym udają się na miejsce spotkania. Komenda Wojewódzka PSP zobowiązuje się zapewnić pomoc przy przemieszczaniu osobom niepełnosprawnym. Pomocy udzielą wyznaczeni pracownicy.

Budynek nie posiada dźwigów osobowych. W budynku nie ma toalet przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Schody w budynku są oznakowane kontrastową taśmą: pierwszy i ostatni stopień w każdym biegu, również na zewnątrz.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.