Olsztyn 24 czerwca 2015r.

Posiedzenie Prezydium Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP.

W dniu 24 czerwca 2015 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP z następującym porządkiem obrad :

1. Omówienie wyników i przebiegu VI Zjazdu delegatów woj. Warmińsko-mazurskiego.

2. Omówienie organizacji i przebiegu Posiedzenia ZG ZE i RP RP w Pięknej Górze k/Giżycka.

3. Przebieg i ustalenia VI Krajowego Zjazdu delegatów ZE i RP RP.

4. Sprawy finansowe.

5. Sprawy organizacyjne.

        Prezes Zarządu podkreślił dobrą organizację Zjazdu. Wszystkie sprawy organizacyjne zostały właściwie przygotowane, co umożliwiło sprawny przebieg Zjazdu. Frekwencja delegatów bardzo dobra, podjęta uchwała zawiera zadania realne.

        Podziękował członkom Zarządu uczestniczącym w przygotowaniu posiedzenia i jego przebiegu.

        Oceny przebiegu posiedzenia ZG w Pięknej Górze k/Giżycka dokonał członek Prezydium ZG Tadeusz Jakubik podkreślając dobrą organizację umożliwiającą sprawny przebieg posiedzenia. Warunki zakwaterowania, wyposażenie domków i sali obrad, atrakcje turystyczne zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników. Zostali oni zapoznani z historią Warmii i Mazur. Oprócz upominków przybliżających Ziemię Giżycką otrzymali opracowanie „OSP na Warmii i Mazurach–Historia –Tradycja –Organizacja” przekazaną nieodpłatnie przez ZW ZOSP województwa Warmińsko-Mazurskiego. Podziękowanie należy się Staroście Giżyckienu Wacławowi Strażewiczowi, Komendantowi Powiatowemu PSP st. bryg. inż. Jerzemu Kunickiemu oraz  Zarządowi Koła ZEiRP RP w Giżycku.

        Prezes ZW przedstawił ogólnie przygotowanie zjazdu w tym z warunkami zakwaterowania. Podał , że w Zjeździe uczestniczyli: Prezydent Federacji Związków Służb Mundurowych. Prezes Zarządu Głównego Związku Służby Więziennej, Komendant Powiatowy PSP w Płocku. W ostatnim dniu Zjazdu przybył Komendant Główny PSP oraz Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP. Prezes przedstawił skład wybranego Zarządu Głównego Związku i Głównej Komisji Rewizyjnej. Poinformował o nadaniu tytułu „Honorowego Prezesa” dotychczasowemu Prezesowi Związku Albinowi Piątkowskiemu.

       Zapoznano się z finansami ZW, które oceniono jako dobre. Składki statutowe za rok 2015 opłaciło 75% kół, a składki do ZG zostały przekazane w wysokości 50% należności.

         W sprawach organizacyjnych Prezes Zarządu przedstawił zadania na najbliższy okres, które należy wykonać , a mianowicie:

- uporządkowanie dokumentacji prowadzonej w formie elektronicznej,

- wystąpić do Komendanta Wojewódzkiego PSP o przydział nowego komputera lub

   modernizację istniejącego oprogramowania,

- rozważenie zakupu komputera przenośnego na potrzeby Zarządu,

- dokonanie podziału zadań pomiędzy członków Prezydium Zarządu.

- dokonać rozpoznania w Bankach odnośnie możliwości zmiany konta z imiennego na Konto Zarządu,

Na zakończenie Prezes poinformował, że dokonano aktualizacji składów osobowych Kół po kampanii sprawozdawczo-wyborczej.

Opracował : Prezes ZW Tadeusz Jakubik.