W dniu 25 marca 2015 r. w restauracji „Wileńska” w Olsztynie odbył się VI Wojewódzki Zjazd Delegatów ZEiRP RP. W Zjeździe udział wzięli delegaci wybrani na zebraniach sprawozdawczo- wyborczych w kołach, Prezesi kół oraz członkowie ustępujących władz, którzy nie byli delegatami oraz zaproszeni goście a wśród nich:

-          Krzysztof Dietz – Członek Prezydium ZG ZEiRP RP

-          st. bryg. mgr inż. Mirosław Rutecki – Warmińsko-Mazurski Komendant  

                                                                    Wojewódzki PSP w Olsztynie

-          st. bryg. mgr inż. Mirosław Hołubowicz – Z-ca Warmińsko- Mazurskiego

                                                                 Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie

-          st. bryg. mgr inż. Bogdan Cywiński – Komendant Powiatowy PSP w Działdowie

-          st. bryg. mgr inż. Maciej Jasiński – Komendant Powiatowy PSP w Iławie

 

Obradom przewodniczył Wiceprezes ZW ZEiRP RP kol. Stanisław Mikulak.

Na początek obrad minutą ciszy uczczono zmarłych kolegów i koleżanki w trakcie trwania kadencji.

Niżej wymienieni członkowie Związku i osoby współpracujące zostały odznaczone – odznaką „Zasłużony dla ZEiRP RP”:

 

 1. st. bryg. mgr inż. Mirosław Rutecki – Warmińsko-Mazurski              

                                  Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie

 1. Bogdan Baran - Prezes Koła w Pasłęku
 2. st. bryg. mgr inż. Bogdan Cywiński – Komendant Powiatowy PSP       w Działdowie                              
 3. Mirosław Czyż - Prezes Koła w Piszu
 4. st. bryg. mgr inż. Maciej Jasiński - Komendant Powiatowy PSP w Iławie                                  
 5. Roman Kaliszuk - Wiceprzewodniczący WKR w Olsztynie
 6. Adam Makowski – Prezes Koła w Wegorzewie
 7. Teresa Osenkowska-Żbik - Skarbnik ZW w Olsztynie

Aktu dekoracji dokonali Członkowie Prezydium ZG ZEiRP RP Krzysztof Dietz i Tadeusz Jakubik.

Za przyznane wyróżnienia podziękował Warmińsko-Mazurski Komendat Woj. PSP oraz zapowiedział dalszą współpracę z Związkiem Emerytów i Rencistów Pożarnictwa.

            Ponadto z okazji zakończenia pełnienia funkcji okolicznościowymi platami zostali wyróżnieni :

 1. Stefan Dawidowicz – członek Zarządu Wojewódzkiego, Prezes Koła w   Olecku      

                                               w latach 1999 – 2014

 1. Stanisław Pabijanek – sekretarz Zarządu Wojewódzkiego w latach

                                                 2003 – 2014

 1. Eugeniusz Szymski – Prezes Koła w Bartoszycach w latach

                                                       2009 – 2014

 1. Waldemar Ulatowski – Prezes Koła w Nidzicy w latach 2003 – 2014
 2. Józef Witkowski       - członek Zarządu Wojewódzkiego, Prezes   Koła w Mrągowie

                                                           w latach 1997 – 2014 oraz w dniu dzisiejszym

                                                          obchodzący75 rocznicę urodzin

            Sprawozdanie z działalności podczas kadencji 2011 – 2014 roku przedstawił Warmińsko – Mazurski Prezes ZW ZEiRP RP kol. Tadeusz Jakubik.

Sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej przedstawiła jej Przewodnicząca Teresa Ciechowska. Ocena działalności ZW przedstawiona przez komisję była bardzo dobra i komisja wnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Wojewódzkiemu.

W trakcie przerwy delegaci złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem poległych strażaków.

W dyskusji głos zabrali między innymi : kol. Wojciech Bastek – Przewodniczący Komisji

Socjalnej, który przedstawił wykorzystanie funduszu socjalnego w latach 2011 – 2014,

kol. Ryszard Kaszuba, Mirosław Czyż – sprawy związane z organizacją wycieczek, Prezes koła w Elblągu – poruszył sprawy które były wcześniej realizowane tj. możliwość awansowania w stopniu służbowym dla emerytów, zmiany waloryzacji emerytur na płacową oraz odznaczenia emerytów – odznaką „Za długoletnią służbę”.

            W głosowaniu jawnym wybrano nowy Zarząd Wojewódzki w skałdzie :

Prezes                       - Tadeusz Jakubik

Wiceprezes               - Stanisław Mikulak

Wiceprezes               - Wojciech Bastek

Sekretarz                 - Ryszard Kaszuba

Skarbnik                   - Teresa Osenkowska-Żbik

Członek Prezydium - Stanisław Pabijanek

     „               „         - Adam Osiński

Członek                   - Mirosław Czyż

     „               „         - Jarosław Dunajew

     „               „         - Elżbieta Figurska

     „              „         - Ryszard Guz

     „               „         - Julian Lemiech

     „               „         - Adam Schmidt

     „               „         - Józef Wasilewski

      „               „         - Jerzy Zienkiewicz

 

            Wojewódzka Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca         - Teresa Ciechowska

Wiceprzewodniczący - Roman Kaliszuk

Sekretarz                   - Elżbieta Wróblewska

Członek                     - Stefania Bogorodź

Członek                     - Jan Walewski

  

            Delegaci na Zjazd Krajowy

-          Tadeusz Jakubik

-          Wojciech Bastek

-          Stanisław Mikulak

-          Ryszard Kaszuba

 

W tej części obrad głos zabrał przedstawiciel ZG ZEiRP RP kol. Krzysztof Dietz, który pogratulował nowo wybranym władzom oraz przedstawił główne problemy nurtujące środowisko emerytów i rencistów w Polsce.

   Jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie programu działania na lata 2015 – 2019.

Następnie głos zabrał Z-ca K-nta Woj. PSP st. bryg. mgr inż. Mirosław Hołubowicz, który pogratulował nowo wybranemu Zarządowi oraz zadeklarował dalszą współpracę ze Związkiem.

   Na zakończenie wystąpił nowo wybrany Prezes ZW kol. Tadeusz Jakubik, który przedstawił najważniejsze zadania jakie stoją przed Zarządem Wojewódzkim do realizacji w bieżącym roku i do końca kadencji.

 

Zdjęcia :                                                                                          Opracował : Tadeusz Jakubik

Stanisław Pabijanek                                                                           Prezes ZW ZEiRPP RP