W dniu 25 lutego 2015r. odbyło się posiedzenie Prezydium ZW ZEiRP RP z następującym porządkiem obrad :

-         analiza przebiegu zebrań sprawozdawczo- wyborczych w kołach terenowych

-         omówienie wyników kontroli WKR w ZW za ostatnią kadencję

-         przygotowanie do VI Zjazdu Wojewódzkiego ZEiRP RP, przydzielenie zadań dla poszczególnych funkcyjnych związanych z przygotowaniem zjazdu

-         wolne wnioski.

Prezes ZW ZEiRP RP Tadeusz Jakubik omówił przebieg zebrań w kołach. Zebrania zostały przeprowadzone zgodnie ze statutem we wszystkich kołach. Zmiany Prezesów przeprowadzono w 4 kołach tj. Bartoszycach, Mrągowie, Nidzicy i Olecku. W trakcie 2014 roku liczba emerytów zrzeszonych w naszym Związku nie uległa zmianie, ubyło 33 członków, w tym 9 zmarło, 5 wystąpiło i 19 skreślono oraz wstąpiło 33, ogólna liczba członków Związku na 31.12.2014r. wynosiła 720 w tym 91 kobiet.

Na zebraniach wybrano 34 delegatów na VI Zjazd Wojewódzki.

         W dniu 20 lutego 2015 roku Wojewódzka Komisja Rewizyjna przeprowadziła w Zarządzie Wojewódzkim kontrolę działalności Zarządu za okres całej kadencji 2011 – 2014. Komisja uznała prowadzenie spraw organizacyjnych i finansowych za prawidłowe, zgodnie z przepisami i zasadami określonymi w statucie Związku.

Komisja przedstawi na Zjeździe Wojewódzkim wniosek o uchwalenie absolutorium Zarządowi Wojewódzkiemu.

         Postanowiono, że VI Zjazd Wojewódzki ZEiRP RP odbędzie się w dniu 25 marca 2015 roku w restauracji „WILEŃSKA” w Olsztynie.

Ustalono precyzyjnie zdania dla poszczególnych członków prezydium ZW związane z przygotowaniem Zjazdu.

         Na prowadzącego Zjazd zostanie zaproponowany Wiceprezes ZW Stanisław Mikulak, który jeżeli zostanie zaakceptowany poprowadzi nasz Zjazd po raz szósty.

         Na Zjeździe zostanie wręczone 9 odznak „ Zasłużony dla ZEiRP RP” dla członków Związku i osób współdziałających, plata dla honorowego Prezesa Koła w Mrągowie Józefa Witkowskiego w związku z 75 rocznicę urodzin oraz cztery dla prezesów Kół w Bartoszycach, Mrągowie, Nidzicy i Olecku, którzy pełnili tę funkcję przez ostatnie lata.

         Omówiono program wycieczki, która ma być zorganizowana w pierwszej połowie czerwca br. na trasie Kaszuby, Trójmiasto – Hel – Słowiński Park Narodowy.

Opracował:

Prezes Warmińsko-Mazurskiego ZW ZEiRP RP

Tadeusz Jakubik