W dniu 22mja 2013r. odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP, z udziałem Prezesów kół.

 

Porządek obrad :

  1. Wręczenie odznak i wyróżnień z okazji „Dnia Strażaka”.
  2. Omówienie ustaleń z posiedzenia Prezydium ZG ZEiRP RP odbytego w dniach 13 – 15 marca 2013r.
  3. Zapoznanie z protokółem WKR kontrolującej działalność ZW ZEiRP RP za rok 2012.
  4. Omówienie nowej instrukcji finansowej dotyczącej Kół i przekazanie instrukcji.
  5. Zasady korzystania z funduszu socjalnego w roku bieżącym.
  6. Omówienie realizacji uchwały zjazdowej z 2011r. dotyczącej programu działania na lata 2011 – 2014.
  7. Sprawy organizacyjne.

W posiedzeniu brali udział :

-          Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. mgr inż. Jan Słupski

-          Naczelnik Wydziału Kadr KW PSP – st. bryg. mgr inż. Arkadiusz Turulski

 

Z okazji „DNIA STRAŻAKA” wręczono odznaki i wyróżnienia związane z działalnością na rzecz Związku.

Odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” zostały nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych n/w członkom Związku:

 

ZŁOTE ODZNAKI :

-          Edmundowi Bartycha     - Wiceprezesowi Koła w Nowym Mieście Lub.

-          Mirosławowi Czyż           - Prezesowi Koła w Piszu

-          Zenonowi Rakowskiemu - członkowi ZW, Prezesowi Koła w Ełku

-          Elżbiecie Wróblewskiej   - Sekretarzowi WKR, Wiceprezesowi Koła w Węgorzewie                                                        

 

      Uchwałą ZG ZEiRP RP z dnia 13 marca 2013r. odznaką honorową „Zasłużony dla ZEiRP RP” przyznano 25 członkom Związku z terenu województwa. Na posiedzeniu ZW ZEiRP RP dla n/w działaczy wręczono odznaki:

 

1) Bondzio Marek           - Prezes Koła w Gołdapi

2) Filipczak Waldemar   - Skarbnik Koła w Olsztynie

3) Jasiński Jerzy             - Prezes Koła w Olsztynie

4) Kiernozek Andrzej     - Członek Koła w Olsztynie

5) Kruczyk Bronisław   - Członek Koła w Mragowie

6) Lemiech Julian           - Prezes Koła w Iławie, członek ZW

7) Majsterek Kazimierz - Długoletni Przewodniczący KR Koła w Olsztynie                                        

8) Walewski Jan             - Prezes Koła w Kętrzynie

 

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Jan Słupski pogratulował wszystkim wyróżnionym oraz przekazał życzenia dla wszystkich emerytów i członków ich rodzin oraz zapoznał z aktualnymi problemami ochrony p.poż. na terenie Warmii i Mazur.

      Podczas wojewódzkich obchodów „Dnia Strażaka” w dniu 26.05.2013r. w Iławie został wręczony Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego Prezesowi Koła ZEiRP RP w Nidzicy Waldemarowi Ulatowskiemu – przez Z-cę Komendanta Głównego PSP nadbryg. Piotra Kwiatkowskiego.

      Członek Prezydium ZG ZEiRP RP Tadeusz Jakubik omówił ustalenia Prezydium ZG, które odbyło się w dniach 13-15 marca 2013r. w Krakowie.

      Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Teresa Ciechowska przedstawiła protokół z kontroli działalności ZW za rok 2012. WKR uznała prowadzenie spraw organizacyjnych i finansowych za prawidłowe, zgodne z przepisami i zasadami określonymi w statucie Związku i nie wniosła żadnych uwag.

      Uczestniczka szkolenia skarbników ZW w Warszawie Elżbieta Wróblewska – omówiła nową instrukcję finansową dotyczącą w szczególności kół terenowych, instrukcja ta została przekazana do wszystkich kół terenowych.

      Przewodniczący Komisji Socjalnej przy Warmińsko-Mazurskim Komendancie Wojewódzkim PSP Wojciech Bastek omówił szczegółowo zasady i kryteria pomocy z funduszu socjalnego emerytom i rencistom PSP z terenu województwa – zasady te zostały na piśmie przekazane wszystkim Prezesom Kół terenowych.

      Wiceprezes ZW Ryszard Kaszuba omówił realizację uchwały zjazdowej z 2011r. dotyczącej programu działania na lata 2012 – 2014. W czasie dyskusji ustalono, że realizacja uchwały przebiega prawidłowo i do końca kadencji powinna być zrealizowana w całości.

      W sprawach organizacyjnych Prezes ZW Tadeusz Jakubik omówił działania związane z niedopuszczeniem do zmniejszenia funduszu socjalnego tj. kontaktów z posłami oraz zbierania podpisów na listach poparcia do Sejmu. Ogółem zebrano ponad 1600 podpisów. Omówił również program wycieczki która odbędzie się pod hasłem ”Renesansowe Skarby Nadwiślański Grodów i Tajemnice Gór Świętokrzyskich”, która odbędzie się w dniach

11-15.06.2013r. i w której udział weźmie 52 emerytów i członków ich rodzin z 6 kół terenowych.

 

Prezes ZW ZEiRP RP

 

                                                                                                              Tadeusz Jakubik