W dniu 12 grudnia 2012 roku odbyło się posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego ZW ZEiRP RP z następujący porządkiem obrad:

 

  1. 1.Informacja z posiedzeń Prezydium ZG ZEiRP RP dnia 19 września i 21 listopada 2012r. oraz posiedzenia ZG ZEiRP RP w dniu 21 września 2012r.
  2. 2.Wykorzystanie funduszu socjalnego w 2012r.
  3. 3.Sprawy finansowe ZW ZEiRP RP.
  4. 4.Realizacja planu pracy za rok 2012 i przyjęcie planu na rok 2013.
  5. 5.Sprawy organizacyjne i informacje.

 

Po rozpoczęciu obrad Prezes ZW ZEiRP RP Tadeusz Jakubik wręczył odznakę „Zasłużony Dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP” członkowi ZW, Prezesowi Koła w Olecku Stefanowi Dawidowiczowi oraz okolicznościową statuetkę św. Floriana z okazji XV-lecia powstania Związku oraz nieprzerwalnym pełnieniu funkcji Prezesa od powstania koła do chwili obecnej.

Informację z posiedzenia Prezydium ZG ZEiRP RP z dnia 19 września i 21 listopada 2012r. oraz posiedzenia ZG ZEiRP RP z dnia 21 września 2012r. przedstawił Prezes ZW ZEiRP RP i członek Prezydium ZG Tadeusz Jakubik. Omówił również przebieg Nadzwyczajnego Kongresu Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP oraz spotkanie Kierownictwa ZG ZEiRP RP z Wiceministrem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Stanisławem Rakoczym oraz Komendantem Głównym PSP gen. bryg. Wiesławem Leśniakiewiczem.

Wykorzystanie funduszu socjalnego w roku 2012 przedstawił Przewodniczący Komisji Socjalnej Wojciech Bastek. Informacja pisemna wraz z uwagami na temat wykorzystania funduszu socjalnego została przesłana do wszystkich Prezesów Kół.

Sprawozdanie finansowe ZW przedstawiła skarbnik Teresa Osenkowska-Żbik, sytuację tą Zarząd Wojewódzki uznał jako dobrą, na podkreślenie zasługuje fakt, iż wszystkie Koła opłaciły składki statutowe za rok 2012 a Zarząd Wojewódzki opłacił składkę w pełnej wysokości do ZG.

Realizację planu pracy za rok 2012 przedstawił Wiceprezes ZW Ryszard Kaszuba. Realizacja powyższego planu oceniono bardzo wysoko. Przyjęto również plan pracy ZW na rok 2013, w tym przedstawienie informacji o realizacji uchwały programowej z Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów.

W sprawach organizacyjnych omówiono:

-          odbycie zebrań sprawozdawczych w Kołach,

-          sporządzenie sprawozdań z działalności kół w 2012r.

-          opracowanie i przesłanie informacji na strony internetowe,

-          uzwiązkowienie w poszczególnych województwach ( najwyższy wynik 41,42% w woj. warmińsko-mazurskim),

-          posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego w dniu 19.12.2012r. w sprawie waloryzacji kwotowej w roku 2012,

-          podjęcie działań związanych z zapobieżeniem obniżki funduszu socjalnego od 01.07.2013 roku o 50%.

 

Opracował :

Tadeusz Jakubik - Prezes ZW ZEiRP RP w Olsztynie