Plenarne posiedzenie ZW ZEiRP RP woj. warmińsko-mazurskiego

 

Dnia 27 czerwca 2012 roku odbyło się Plenarne Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP w Olsztynie. Na posiedzenie zaproszono Prezesów Kół Związku z terenu województwa Warmińsko- Mazurskiego.  

Porządek obrad :

1.wystąpienie Prezesa związane z obchodami XV – lecia powołania Zarządu

   Wojewódzkiego,

2. wręczenie odznak i wyróżnień z okazji „Dnia Strażaka” i XV - lecia powołania Zarządu,

3. przedstawienie protokołu WKR z kontroli działalności Zarządu za rok 2011,

4. omówienie projektu instrukcji finansowej w zakresie dotyczącym kół,

5. przedstawienie propozycji korzystania z funduszu socjalnego w roku 2012 i 2013,

6. sprawy organizacyjne.

W posiedzeniu brali udział:

- Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. mgr inż. Michał Kamieniecki,

- Komendant Miejski PSP w Olsztynie mł. bryg. mgr inż. Andrzej Górzyński,

- Naczelnik Wydziału Kadr KW PSP bryg. mgr inż. Arkadiusz Turulski,

 

     Prezes Zarządu Tadeusz Jakubik w swym wystąpieniu przedstawił rys historyczny tworzenia się Związku na terenie województwa, wymieniając inicjatorów powstania Związku jak też pierwszy skład Zarządu. Przedstawił działania Zarządu w okresie piętnastu lat działalności w zakresie organizacyjnym, wzrostu szeregów w poszczególnych kołach, jak też działalności socjalnej oraz kulturalno-oświatowej. Podkreślił , że koła działają aktualnie przy wszystkich jednostkach organizacyjnych PSP, a ich działalność uległa widocznej poprawie. Na podkreślenie zasługuje także organizacja wycieczek każdego roku, przy wzrastającej ilości uczestników.

     W dalszej części obrad wręczono odznaki i wyróżnienia, związane z rocznicą powołania Zarządu, „Dniem Strażaka” oraz działalnością na rzecz Związku.

Odznaki „ Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” zostały nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych n/w członkom Związku:

Złota:

- Ciechowskiej Teresie- Przewodniczącej WKR i Prezes Koła w Lidzbarku Warmińskim,

- Hrynakowskiemu Andrzejowi - członkowi Koła w Olsztynie,

Srebrna:

- Gasperowicz Witoldowi – członkowi koła w Giżycku,

-Możejko Czesławowi – członkowi koła w Giżycku / z wnioskiem o nadanie wystąpił

Komendant Powiatowy/,

-Stanisławowi Krajewskiemu – członkowi koła w Braniewie/ z wnioskiem o nadanie

wystąpił Komendant Powiatowy/,

Brązowa:

- Harhaj Włodzimierzowi – członkowi koła w Bartoszycach,

- Szymskiemu Eugeniuszowi - Prezesowi koła w Bartoszycach,

 

Uchwałą Prezydium ZG ZR i R RP z dnia 23 listopada 2011 r. i 13 kwietnia 2012 r. odznakę honorową „ Zasłużony dla ZE i R RP” przyznano dla 36 członków Związku z terenu województwa. Odznaki wręczano na zebraniach kół, spotkaniach z okazji „Dnia Strażaka” oraz na posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego.

   Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Uchwałą z dnia 18 kwietnia 2012 r. postanowiło wyróżnić okolicznościowymi statuetkami św. Floriana Prezesów kół pełniących funkcję od dnia powołania koła do chwili obecnej. Statuetki otrzymali:

- Adam Osiński – Prezes koła w Szczytnie,

- Józef Witkowski – Prezes koła w Mrągowie,

- Adam Schmidt – Prezes koła w Ostródzie,

- Mirosław Hajduk – Prezes koła w Giżycku,

- Stefan Dawidowicz – Prezes koła w Olecku,

- Romuald Śliwka – Prezes koła w Działdowie,

Okolicznościową Platą został wyróżniony Prezes ZW Tadeusz Jakubik, pełniący funkcję od dnia wyboru Zarządu.

Skarbnik ZW Teresa Osenkowska – Żbik omówiła projekt nowej instrukcji finansowej Związku, koncentrując się na zadaniach kół w zakresie prowadzenia spraw finansowych.

Przewodniczący Komisji Socjalnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP Wojciech Bastek przedstawił zasady korzystania z funduszu socjalnego emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin. Po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w dyskusji i zatwierdzeniu przez Komendanta Wojewódzkiego PSP zasady będą obowiązujące.

W sprawach organizacyjnych omówiono organizację wycieczki w miesiącu wrześniu br. na trasie Wilno- Ryga – Jurmala – Rundale - Kowno, w której udział weźmie 96 emerytów i członków ich rodzin.

Opracował : Ryszard Kaszuba

Wiceprezes ZW ZEiRP RP w Olsztynie