Plenarne posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego

Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP

 

W dniu 24 listopada 2010r. w sali konferencyjnej KM PSP w Olsztynie odbyło się Plenarne Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP z udziałem Prezesów Kół Terenowych naszego. 

Porządek obrad: 

1. Informacja Prezesa ZW ZEiRP RP z posiedzenia ZG i pracach Prezesa oraz Prezydium od ostatniego posiedzenia zarządu Wojewódzkiego.

2. Informacja  o działalności finansowej ZW ZEiRP RP w bieżącym roku.

3. Informacja  o wykorzystaniu funduszu socjalnego przez emerytów i rencistów w bieżącym roku. 

4. Zatwierdzenie wykazu emerytów i rencistów przewidzianych do odznak “Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” z okazji Dnia Strażaka 2011r. 

5. Kampania sprawozdawczo – wyborcza w ogniwach związku.

6. Sprawy organizacyjne i informacje. 

Informacje z posiedzenia ZG ZEiRP RP przedstawił Prezes ZW Tadeusz  Jakubik. Informację z działalności finansowej ZW przedstawił skarbnik ZW Andrzej Hrynakowski. Składki statutowe opłaciły wszystkie koła za wyjątkiem Pasłęka.

Informacje z wykorzystania funduszu socjalnego w bieżącym roku w zastępstwie Stanisława Mikulaka – Przewodniczącego komisji socjalnej przedstawił Tadeusz  Jakubik. W bieżącym roku ponad 1100 emerytów i rencistów oraz uprawnionych członków ich rodzin wykorzystało ponad 232.500,00 zł. Główna część funduszu socjalnego w wysokości 150.000,00 zł została wykorzystana na zwrot kosztów leczenia.

Zatwierdzono wykaz działaczy ZEiRP RP, na których zostaną sporządzone wnioski o odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” z okazji Dnia Strażaka 2011.

Uzgodniono, że zgodnie z uchwałą ZG ZEiRP RP zebrania sprawozdawczo-wyborcze w kołach odbędą się do 31 stycznia 2011 r.

Ustalono liczbę delegatów na Zjazd Wojewódzki przyjmując zasadę wyboru 1 delegata na 15 członków związku, dodatkowy delegat będzie wybierany po przekroczeniu liczby 8 członków.

Zjazd Wojewódzki odbędzie się w marcu 2011 roku.

Przyznano wyróżnienia finansowe dla kół w Mrągowie i Węgorzewie, które przedstawiły do oceny swoje kroniki.

W związku z rezygnacją Stanisława Mikulaka z Przewodniczącego i członka komisji socjalnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP, podziękowano mu za dotychczasową pracę, funkcję tą pełnił nieprzerwalnie od chwili powstania funduszu socjalnego.

Zarząd Wojewódzki wybrał w miejsce zwolnione przez Stanisława Mikulaka – Wojciecha Bastka długoletniego Z-cę Warmińsko- Mazurskiego K-ta Wojewódzkiego PSP. Jednocześnie rekomendując Go na Przewodniczącego komisji socjalnej. Formalny wniosek w tym zakresie został złożony Warmińsko-Mazurskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP.

W obradach brał udział Przewodniczący WKR Roman Kaliszuk.

Opracował : Prezes ZW ZEiRPRP

w Olsztynie Tadeusz Jakubik