Drukuj

W dniu 22 lutego 2017r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie zorganizowano spotkanie z przedstawicielami zarządców nieruchomości gmin powiatu olsztyńskiego.

W ramach wykładu rozmawiano o bezpiecznej eksploatacji instalacji i przewodów kominowych oraz zagrożeniach związanych z niewłaściwą realizacją ustawowych zadań. Podczas spotkania podniesiono zagrożenia związane z tlenkiem węgla, jego właściwościach fizykochemicznych, sposobie oddziaływania gazu na organizm ludzki, obowiązkach właścicieli i zarządców obiektów w zakresie konserwacji trzonów kominowych, instalacji wentylacyjnych. Podkreślono znaczenie instalowania w miejscu usytuowania urządzenia ogrzewczego czujek tlenku węgla oraz czujek dymu. 

Rozmawiano także o ilościach zdarzeń związanych z ekspozycją tlenku węgla i ofiarach śmiertelnych w latach 2014-2017 na terenie powiatu olsztyńskiego. Omówiono także zakres kominiarskich czynności kontrolnych. Wspominano o odpowiedzialności prawnej za niewykonywanie nałożonych przez obowiązujące przepisy konkretnych obowiązków.  

Program spotkania przewidywał następującą tematykę:

Zagrożenia dla życia człowieka wynikające z eksploatacji urządzeń grzewczych i przewodów spalinowych.

Przedstawiciel KM PSP Olsztyn

Osoby poszkodowane a tlenek węgla w działaniach ratowniczych KM PSP w Olsztynie w latach 2014-2017

Przedstawiciel KM PSP Olsztyn

Pożary obiektów mieszkalnych a stwierdzone nieprawidłowości  związane z użytkowaniem, stanem  urządzeń grzewczych, przewodów dymowych i spalinowych w odniesieniu do działań interwencyjnych w latach 2014-2017

Przedstawiciel KM PSP Olsztyn

Zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych. Nadzór Zarządcy nad urządzeniami.

Prezes Spółdzielni „Kominiarz”.

Nieprawidłowości występujące w urządzeniach i przewodach spalinowych w ramach działań nadzorczych PINB.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego miasta Olsztyn.

 

W spotkaniu szkoleniowym wzięli udział:

 

25 przedstawicieli niżej wymienionych zarządców nieruchomości z terenu powiatu olsztyńskiego:

 

Spotkanie otworzył i podsumował bryg. Andrzej Górzyński Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

 

Dziękujemy za udział.

Opracował:

mł.bryg. Sławomir Filipowicz