W dniu 29 marca 2017 r. w Ośrodku Szkolenia KWPSP w Olsztynie przeprowadzone zostały ćwiczenia ratownicze „STABIL-17”. Uczestnikami warsztatów byli członkowie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego AB „ŻURAW Olsztyn-Ostróda” oraz Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej A „Nidzica”. Głównym celem ćwiczeń było zapoznanie z zasadami i praktycznym wykorzystaniem sprzętu do stabilizacji aktywnej ParaTech oraz doskonalenie technik ratowniczych z zakresu stabilizacji. Dodatkowo w trakcie warsztatów istotne było nabycie umiejętności sprawiania i wykorzystania zestawu stabilizacji aktywnej ParaTech stanowiącego wyposażenie WOSz,  przez członków SGRT ŻURAW Olsztyn-Ostróda i SGPR Nidzica.

Ćwiczenia składały się z dwóch części:Pierwszą część, teoretyczną przeprowadzono w formie 3 krótkich bloków tematycznych, które były następnie realizowane w części praktycznej. W pierwszej kolejności omówione zostały rodzaje podpór gotowych do stabilizacji aktywnej, elementy składowe, różnorodność dostępnych końcówek i akcesoriów, parametry wytrzymałościowe, zalecenia dotyczące sprawiania. Następnie przedstawione zostały zagadnienia dotyczące konstrukcji wykonywanych z drewna. Począwszy od nazewnictwa, omawiano poszczególne elementy składowe, zasady sprawiania, rodzaje podpór pionowych i ukośnych z drewna.

Druga część – praktyczna - realizowana była po krótkiej przerwie na 3 stanowiskach:

1. Stanowisko stabilizacji podnoszonego samochodu ciężarowego. Na stanowisku realizowano ponoszenie wraku samochodu ciężarowego. Jako urządzenia podnoszące wykorzystano poduszki pneumatyczne oraz zamiennie podporę hydrauliczną wchodzącą w skład zestawu do stabilizacji wykorzystywanego w trakcie ćwiczeń. Praktycznie sprawdzono parametry i możliwości danego rodzaju urządzeń, możliwości zastosowania, zakresy pracy i wysokości unoszenia. Prace urządzeniami podnoszącymi stabilizowano przez zapewnienie stabilizacji biernej (kliny, kantówki, klocki, pasy transportowe) i aktywnej (zestaw podpór ParaTech stanowiący wyposażenie OSz KWPSP w Olsztynie). 

2. Stanowisko stabilizacji stropów. Na stanowisku realizowano zabezpieczanie otworów drzwiowych i stropów przy użyciu podpór systemu stabilizacji aktywnej ParaTech. Systemy podpór gotowych zastępowano przez drewniane konstrukcje podporowe, aby zwolnić podpory gotowe i umożliwić wejście z nimi głębiej w obiekt, którego konstrukcję uznawano za naruszoną. Sprawdzono praktycznie wyposażenie SGPR, SGRT, kontenera inżynieryjnego i możliwości wykorzystania dostępnego sprzętu przy katastrofach budowlanych. Dodatkowo sprawdzona została jakość wykonywanych doraźnie podpór z drewna oraz sprawność ich wykonywania przy użyciu sprzętu znajdującego się na wyposażeniu grup. Na stanowisku tym wykorzystano m.in. piłę ukośnicę Metabo, wypożyczoną z wypożyczalni sprzętu budowlanego. Dzięki nabraniu doświadczenia z wykorzystaniem piły ukośnic w docinaniu elementów konstrukcji podporowych stropów (cięcia głownie pod kątem prostym), zebrane zostały wnioski i doświadczenia dotyczące jej użycia. 

3. Stanowisko stabilizacji ścian pionowych. Na stanowisku konstruowano drewniane podpory ścian pionowych. Budowane były podpory na pełnym i niepełnym trójkącie. Na stanowisku wykorzystano również piłę ukośnicę DeWalt, wypożyczoną z wypożyczalni sprzętu budowlanego. Dzięki nabraniu doświadczenia z wykorzystaniem piły ukośnicy w docinaniu elementów konstrukcji podporowych (cięcia pod kątami 10o, 30o, 45o, 60o), zebrane zostały wnioski i doświadczenia ukierunkowujące na wybór piły dla SGRT. 

Na poszczególnych stanowiskach instruktorami byli funkcjonariusze wyznaczeni na Dowódców i Zastępców Dowódców SGRT ŻURAW Olsztyn-Ostróda i SGPR Nidzica. Na stanowisku 1 ćwiczenia współprowadził wykładowca z Ośrodka Szkolenia mł. bryg. Krzysztof Hołuj.

Na poszczególnych stanowiskach ratownicy ćwiczyli w mieszanych grupach, utworzonych doraźnie na potrzeby ćwiczeń ze strażaków z 3 Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych, z 3 Komend: 1 Miejskiej i 2 Powiatowych PSP, na bazie których utworzone są SGRT (JRG 1 Olsztyn i JRG Ostróda) i SGPR (JRG Nidzica). 

Grupy rozpoczynały zajęcia na stanowiskach jednocześnie i prowadziły pracę na nim około 3 godzin. Po przerwie następowała zmiana na stanowiskach. Cześć praktyczna bez uwzględnienia przerw, stanowiła 9 godzin.

Przeprowadzone ćwiczenia były doskonałą okazją do zgrywania członków SGRT AB „ŻURAW Olsztyn-Ostróda” i SGPR A „Nidzica”, dysponowanych do działań ratowniczych przy katastrofach budowlanych. Ze względu na formę warsztatową ćwiczeń, członkowie grup mieli okazję do wyciągnięcia wniosków na bieżąco, przedstawiania różnych koncepcji realizacji zadania i przekonania się o konsekwencjach podjętego wyboru. Ćwiczenia były również okazją do wykorzystania oprócz nowoczesnego sprzętu ratowniczego również ogólno dostępnego materiału, który nie wybacza pomyłek, jakim jest drewno. 

W ćwiczeniach brali również udział 2 członkowie OSP Klebark Wielki, która dąży do utworzenia Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej B, wykorzystującej w działaniach psy ratownicze.

Opracował: mł. bryg. Daniel Olesiński, koordynator wojewódzki ratownictwa technicznego KWPSP Olsztyn Foto: mł. bryg. Daniel Olesiński