W dniach 25-27 lutego 2013 strażacy jednostek ratowniczo–gaśniczych Nr 1 i 2 w Olsztynie przeprowadzili ćwiczenia bojowe w Domu Pomocy Społecznej w Różnowie.

W ramach opracowanego założenia taktycznego sprawdzono m.in.:

- możliwość prowadzenia przez straż pożarną skutecznej ewakuacji pensjonariuszy na wypadek powstania zagrożenia pożarem lub miejscowym zagrożeniem,

- operacyjne czasy dojazdu do obiektu zastępów z poszczególnych jednostek,

- umiejętności ratowników w zakresie prawidłowego prowadzenia działań ratowniczych pod względem taktycznym oraz zachowania wymogów wynikających z procedur bezpieczeństwa,

- skuteczność komunikacji pomiędzy dowodzącym a zastępami i podczas działań przy wykorzystaniu łączności bezprzewodowej, zgodnie z obowiązującymi zasadami,

- stan zaopatrzenia wodnego dla obiektu,

- zachowanie przejezdności dróg pożarowych na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych.

W ramach rozpoznania operacyjnego obiektu, ratownicy zapoznali się z urządzeniami i instalacjami ppoż., podziałem budynku na strefy pożarowe, lokalizacją głównego wyłącznika prądu elektrycznego oraz rozmieszczeniem dróg ewakuacyjnych.

Były to kolejne ćwiczenia, wynikające z  programu doskonalenia zawodowego ratowników, przeprowadzone na terenie obiektu przeznaczonego dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się, którego skuteczne rozpoznanie ma decydujące znaczenie w przypadku rzeczywistego prowadzenia działań ratowniczo–gaśniczych.

/oprac.: st.kpt. Maciej Karnacewicz, st.kpt. Sławomir Filipowicz/