W dniach 15-19.10.2012 w Centrum Szkolenia Specjalistycznego w Splicie odbył się Kurs Wprowadzający Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności (Community Mechanism Induction Course, CMI).  W kursie tym uczestniczył przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Szczytnie, sekc. Wojciech Kuchna,  będący członkiem międzynarodowego modułu gaśniczego do zwalczania pożarów lasu z ziemi, z użyciem pojazdów (GFFFV - Group Forest Fire Fighting used Vehicles).

Kurs CMI jest podstawowym etapem programu szkoleniowego Mechanizmu Ochrony Ludności (Mechanism for Civil Protection) Wspólnoty Europejskiej. Jego celem jest przygotowanie ekspertów uczestniczących w międzynarodowych misjach w ramach ochrony ludności, zarówno wewnątrz, jak i poza granicami obszaru Wspólnoty Europejskiej i krajów współpracujących. W kursie uczestniczyły dwadzieścia cztery osoby, reprezentujące większość krajów Wspólnoty Europejskiej. Wszyscy uczestnicy kursu byli pracownikami struktur realizujących zadania obrony cywilnej w swoich krajach – straży pożarnej, centrów zarządzania kryzysowego, itp. Wykładowcami byli eksperci poszczególnych dziedzin, wytypowani przez komórkę szkoleniową Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności (uczestnicy misji zagranicznych, eksperci w dziedzinach chorób tropikalnych, sprzętu elektronicznego i komunikacyjnego, współpracy międzynarodowej, itp.). Wykłady, prezentowane podczas trwania kursu, dotyczyły m.in. struktury Wspólnoty Europejskiej oraz mechanizmu ochrony ludności, funkcjonowania głównych międzynarodowych organizacji humanitarnych, działania na miejscu katastrofy: organizowanie sztabu koordynującego działania różnych służb i instytucji oraz współpracę z lokalnymi centrami zarządzania kryzysowego. Podczas ćwiczeń słuchacze brali udział w symulowanej akcji ratowniczej  – praca w Krajowym Centrum Ochrony i Ratownictwa podczas trwania rozległych pożarów lasów w Chorwacji (każdy z zespół samodzielnie). W trakcie zdarzenia kursanci musieli wykazać się umiejętnością rozwiązywania skomplikowanych zadań oraz zdolnością segregowania i wychwytywania najistotniejszych potrzeb lokalnego społeczeństwa i lokalnych władz. Kolejno były to: pilna potrzeba ewakuacji ludzi z zagrożonych pożarem terenów, pomoc w przygotowaniu bazy dla przyjęcia modułów gaśniczych z sąsiadujących krajów wykorzystanych w ramach europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności, stały kontakt z lokalnymi służbami ratunkowymi, informowanie instytucji współpracujących o podjętych działaniach. W trakcie realizowania misji zespoły otrzymywały kolejne informacje wpływające pocztą elektroniczną bądź telefoniczne: rozwój sytuacji na miejscu zdarzenia, planowanych spotkaniach z przedstawicielami współpracujących organizacji itp. Kurs zakończył się oficjalnym wręczeniem dyplomów i wpisaniem każdego uczestnika na listę ekspertów Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności.Zajęcia prowadzone były w języku angielskim.

/tekst i zdjęcia: sekc. Wojciech Kuchna – KP PSP w Szczytnie/.