Zarówno strażacy, jak też pojazdy, sprzęt pożarniczy i ratowniczy, za pomocą których ratują oni życie i mienie, zawsze powinny być sprawne oraz gotowe do natychmiastowego wyjazdu i użycia…

Odpowiednie przygotowanie pojazdów, sprzętu oraz obiektów i pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie ma zasadniczy wpływ na prawidłowe funkcjonowanie jednostki ratowniczo-gaśniczej. Jest to niezbędny warunek do prowadzenia skutecznych działań wszystkich jednostek ratowniczo-gaśniczych komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w całej Polsce.

Aby przekonać się o tym, że rzeczywiście tak jest, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Iławie - bryg. Maciej Jasiński wydał decyzję dotyczącą przeprowadzenia wewnętrznego przeglądu stanu technicznego pojazdów, sprzętu silnikowego, zaplecza i warunków bhp w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Iławie.

Do wykonania tego zadania powołał komisję, którą stanowili strażacy tut. komendy. Komisji przewodniczył Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Iławie - st. kpt. Krzysztof Tomanek.

W skład zespołu kontrolującego weszli także:

  • mł. bryg. Tomasz Michalski – dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej w Iławie;
  • st. kpt. Tomasz Syguła – prowadzący sprawy bhp;
  • sekc. Łukasz Linkner – prowadzący sprawy kwatermistrzowskie.

W przeglądzie wzięli również udział dowódcy zmian służbowych oraz strażacy odpowiadający za konserwację pojazdów silnikowych i pozostałego sprzętu stanowiącego wyposażenie KP PSP w Iławie.

Przegląd techniczny przeprowadzono zgodnie z Wytycznymi Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 7 czerwca 1996 r. Ocenie komisji podlegały następujące zagadnienia:

  • ogólny stan techniczny pojazdów i sprzętu;
  • wymagane wyposażenie pojazdów w drobny sprzęt (apteczki, gaśnice, i inne);
  • właściwe rozmieszczenie sprzętu w pojazdach;
  • właściwa eksploatacja sprzętu stacjonarnego w pomieszczeniach;
  • przygotowanie pojazdów i sprzętu silnikowego do warunków zimowych;
  • wymagana dokumentacja pracy sprzętu silnikowego;

Nie wszystkie pojazdy i sprzęt są pierwszej młodości, jednak strażacy zabiegają o to, aby nadal mogły sprawnie funkcjonować. Taki jest nadrzędny cel kontroli technicznych. Wszystkie wychwycone przez komisję usterki, braki i niedociągnięcia zostały ujęte w protokole pokontrolnym. „Niedoróbki” zostaną usunięte niezwłocznie przez opiekunów pojazdów i sprzętu. Zdarza się, że usterki te pojawiają się niespodziewanie, zgodnie z zasadą złośliwości rzeczy martwych. Gorzej, gdy przyczyną jest brak zaangażowania osób bezpośrednio odpowiedzialnych. W takim przypadku przełożeni muszą wyciągnąć odpowiednie wnioski...

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Iławie zaplanował następny przegląd techniczny już na wiosnę 2012 roku.

 

/opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Tomasz Michalski – rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Iławie/.