W dniu 19 marca, w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach, zakończyło się trzydniowe szkolenie funkcyjnych jednostek OSP. Celem szkolenia było przygotowanie dowódców OSP do pełnienia funkcji naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej. W wyniku realizacji programu szkolenia kursanci zapoznani zostali z: zadaniami gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zasadami nawiązania współpracy z jednostkami PSP, zasadami prowadzenia dokumentacji dotyczącymi działań operacyjnych OSP, dokumentacją szkoleniową OSP, zasadami zapewnienia warunków do bezpiecznej eksploatacji sprzętu, zasadami prowadzenia uroczystości zgodnie z ceremoniałem pożarniczym OSP oraz przygotowania drużyn do udziału w zawodach sportowo-pożarniczych. Zajęcia zorganizowano w świetlicy KP PSP z wykorzystaniem środków dydaktycznych komendy. Egzamin przeprowadzono w formie pisemnej. Uroczystego wręczenia zaświadczeń dokonał mł. bryg. Andrzej Szamreto - Komendant Powiatowy PSP. Kursanci otrzymali gratulacje i życzenia powodzenia w pełnieniu zaszczytnej funkcji w OSP.Szkolenie ukończyło 16 strażaków-ratowników, co pozwoli na uzupełnienie licznych braków w wyszkoleniu funkcyjnych jednostek OSP./tekst i foto: asp. sztab. Stanisław Dąbkowski – kierownik sekcji operacyjno-szkoleniowej KP PSP w Bartoszycach/.