Drukuj
W dniu 15 grudnia 2009 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pod nazwą „Ochrona głównych szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”, nr projektu:WND-RPWM.05.01.06-28-33/09. Inwestycja, której szacunkowa wartość wynosi 22 044 119,94 PLN współfinansowana jest (w 80%) ze Śródków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, priorytet 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny. Projekt polega na zakupie 24 specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem służącym do przeciwdziałania negatywnym skutkom wypadków i katastrof drogowych występujących na drogach krajowych województwa warmińsko-mazurskiego. Z uwagi na specyfikę zagrożeń oraz w oparciu o potrzeby poszczególnych jednostek zdecydowano się realizować wariant projektu polegający na zakupie trzech typów samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem: 8 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych 6.osobowych z napędem uterenowionym 4x4 wraz z integralnym wyposażeniem, 12 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych 6.osobowych z napędem uterenowionym 4x4 wraz z integralnym wyposażeniem, 4 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych 3.osobowych z napędem uterenowionym 4x4 z modułem proszkowym wraz z integralnym wyposażeniem. Zakupione przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie samochody, przekazane zostaną, podległym jednostkom - w użyczenie na okres 5 lat. Po tym okresie staną się one własnością Komend Powiatowych i Miejskich PSP i nadal będą przez nie eksploatowane. Umowę podpisali: Marszałek Województwa – Jacek Protas, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP – bryg. Jan Słupski. W spotkaniu uczestniczyli także: Wicemarszałek Województwa – Urszula Pasławska, Z-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Mirosław Rutecki, główna ksiegowa KW PSP – Ewa Kozakiewicz, dyr. Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego – Bożena Wrzeszcz-Zwada. Podpisana dziś umowa to największy tego typu Projekt w Polsce, realizowany w ramach regionalnych programów operacyjnych, będący niewątpliwie wspólnym sukcesem władz samorządowych województwa i kierownictwa KW PSP w Olsztynie.